Liabilityprovisions

Ansvarsbestämmelser

Ansvarsbestämmelser

Frigoscandia offererar och utför alla sina med uppdragsgivaren avtalade transport- och lagringsuppdrag i enlighet med Nordiska Speditörsförbundets Allmänna Bestämmelser (NSAB 2015), undantaget paragraf 25 A andra stycket, eftersom uppdragsgivaren är skyldig att teckna försäkring för eget gods avseende brand, vatten och inbrott. För transportuppdrag gäller även vid var tid gällande Frigoscandia Transportvillkor. Uppdragsgivaren bör särskilt fästa uppmärksamhet på och ta del av de bestämmelser som reglerar och begränsar speditörens ansvar vid t.ex. dröjsmål, skada på, förlust eller minskning av gods, samt att detta ansvar kan variera beroende på avtalat eller använt transportslag. Utöver detta bör uppdragsgivaren notera de bestämmelser som reglerar reklamations- och preskriptionsfrister. Samtliga bestämmelser finns tillgängliga här.

Liabilityprovisions

Frigoscandia offers and performs all with the customer agreed transport and warehouse services in accordance with the General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (NSAB 2015) with exception of section 25 A second paragraph since the customer has a responsibility to take out insurance for the risks of fire, water and burglary for its own goods. For transport services, the Frigoscandia Transport Terms and Conditions shall also apply as applicable from time to time. The customer should pay extra attention to and take note of the conditions that govern and limits the freight forwarder’s liability in connection with delay, damage to, loss or depreciation of goods and that the liability could vary depending on the agreed or used mode of transport. In addition, the customer should note the conditions that govern claims and limitation periods. All conditions are available here.

Matförsörjning med Norden som hemmamarknad

Har ni frågor kring hur ert företags livsmedelslogistik skulle kunna optimeras och integreras bättre in i er verksamhet? Vi har den rätta kunskapen och logistiknätverket för att hitta er optimala lösning. Tveka inte att höra av er till oss.