Frigoscandia
 • Engelska
 • Tyska

Sök

 
 

Frågor och svar: Affärsutveckling

 

Hur syftar Frigoscandias affärsutveckling till att maximera värde för kunden?

Visionen för vår affärsutveckling är att det ska vara enkelt att vara kund till Frigoscandia. Vi ska underlätta för kunden att fatta sina logistikbeslut genom att erbjuda värdeskapande lösningar baserade på vår djupa förståelse för kundens behov.

All affärsutveckling handlar om att ta Frigoscandias olika ”verktyg”, som kan ses som förhållandevis generiska – en lastbil, ett transportnätverk, ett lager, en infrysningstunnel, m.fl., och kombinera dem på ett värdeadderande sätt. Det som skiljer Frigoscandia från andra logistikleverantörer är antalet ”verktyg” i vår verktygslåda och hur vi sätter ihop dem så att de tillsammans skapar ett högre värde. Vi gör att 1 + 1 = 3, eller mer.

På den allra översta nivån i verktygslådan för tempererad livsmedelslogistik har Frigoscandia följande huvudsakliga ”verktyg” vad mer vill Frigoscandia skriva här.

 • Overseas med global närvaro
  Frigoscandia servar bland annat en av Sveriges största livsmedelsexportörer
 • Inrikes transportnätverk
  Vi har Sveriges största och mest frekventa rikstäckande nätverk för fjärrtransporter och distributionstrafik
 • Utrikes vägtransporter i Europa
  Vår lösning för export och import är välintegrerad med vårt inrikes transportnätverk
 • Intra-nordisk trafiken
  Vi erbjuder en smidig lösning där man som kund kan skicka allt sitt gods till en av Frigoscandias terminaler och därigenom nå hela Norden
 • Lagring av produkter
  Vi finns på flest orter

Vad menas med att Frigoscandias affärsutveckling vilar på tre ben?

Att utveckla nya tjänster och koncept kräver god kunskap om produktionssystemen (att veta vilka ”verktyg” vi har i verktygslådan) och djup förståelse för vad nya verktygskombinationer kan göra för vår kund. Den här utvecklingen betraktar vi som mest innovativ, ibland revolutionerande. Ofta kan vi förklara kundens behov på ett sätt som kanske inte kunden själv kan göra, eftersom vi ser det från ett annat perspektiv. Och genom att också hitta synergier mellan flera kunders behov och utnyttja volymfördelar kan vi skapa ännu starkare lösningar som skapar värde för kunderna. Tjänsten Leap Delivery* är ett exempel på en konceptutveckling där vi tar våra ”verktyg”, blandar dem och gör någonting helt nytt (se mer info nedan).

Att lyfta fram hävstångseffekter i standardtjänster innebär att vi tydliggör på vilka nya sätt en kund kan använda Frigoscandias befintliga utbud av standardtjänster (sk. ”commodities”). Värde skapas när vi visar vad nyttan är för kunden och när kunden ser hur de kan få ut hävstångseffekter genom att lägga till fler ”verktyg” från det breda utbudet i våra produktionssystem. Utvecklingsinitiativen som lyfter fram hävstångseffekter handlar mindre om innovationer och mer om att göra anpassningar av det befintliga. Och de ger oss en allt större kunskapsbank om hur våra tjänster kan användas. Det vi gör för kunder inom ett område, t ex ett visst produktsegment, kan vi också successivt applicera på ett helt annat område där det inte har varit känt att lösningen finns.

Att utveckla hållbar livsmedelslogistik handlar om att ta ett helhetsgrepp om värdekedjan för färska, kylda och frysta livsmedel och på ett övergripande plan bidra till att optimera logistiklösningarna och spara resurser i hela kedjan.

Frigoscandia har ett detaljerat hållbarhetsfokus på alla våra ”verktyg” och vidtar åtgärder för att kontinuerligt minska utsläppen av växthusgaser från egen verksamhet och för våra kunders aktiviteter. Men inom affärsutveckling har vi också hållbarhet som ett eget ben. Vi tittar på vad vi, utifrån ett bredare perspektiv än den enskilda tjänsten, kan göra för att bidra till mer hållbara logistiksystem i livsmedelsbranschen som helhet. Frigoscandia har X% av sin omsättning i Sverige. För oss innebär det att vi tar ett extra stort ansvar för hur vi kan påverka livsmedelslogistiken i Sverige. Vi vill stötta det svenska, vi strävar mot att vara självförsörjande och vi ska nå våra klimatmål. I Frigoscandia har vi sedan Q1 2022 slagit samman våra funktioner för Affärsutveckling och Hållbarhet. Det ger oss en ännu starkare kunskapsbas när vi ska bygga logistik- och klimatoptimala lösningar för våra kunder. Ett exempel här är tjänsten Saving Food som vi kommer att lansera inom kort.

Sammantaget visar de tre benen i Frigoscandias affärsutveckling att vi har utvecklingsprocesser för alla kundbehov. En mindre livsmedelsproducent kan ha bilden av att Frigoscandia är en logistikpartner framför allt för de större producenterna. Men med tjänsten Leap DeliveryTM visar vi att alla kunder är välkomna och har något att hämta i Frigoscandias erbjudande, från den mindre gårdsproducenten till det stora multinationella bolaget. Vårt fokus är alltid att hjälpa vår kund till en mer lönsam affär.

Varför står alltid livsmedelsprodukterna i fokus för vår affärsutveckling?

Oavsett vilken typ av affärsutveckling vi bedriver, så är alltid kundens livsmedelsprodukter i fokus. Kundernas produkter och produktionsprocesser har olika typer av inneboende komplexitet som styr vilka logistiklösningar som kan fungera. En logistiklösning för bröd är inte självklart optimal eller ens möjlig för mejeriprodukter, kött, fisk eller grönsaker. Samtidigt kan vårt arbete resultera i att en kombination av ”verktyg” som tagits fram för en viss produktgrupp kan appliceras på en helt annan produktgrupp, och därigenom skapa nytta för flera andra kunder.

Vilken plan för sin affärsutveckling har Frigoscandia?

När en tjänst eller ett koncept har varit i drift en tid och är stabil, så går den över från affärsutveckling till att bli ett av Frigoscandias ”verktyg” i våra produktionssystem. Den blir en ”commodity” och på det här sättet förstärks Frigoscandias verktygslåda successivt. Det tillkommer löpande nya ”verktyg” som kunder kan ta del av för att maximera sitt värde. Och vi kan med trygghet uppmana våra kunder att anlita Frigoscandia för sin livsmedelslogistik. Oavsett produkttyp, sändningsstorlek, frekvens, geografi, m.m. så har Frigoscandia de ”verktyg” som krävs och kan kombinera dem till attraktiva lösningar som gör det möjligt för kunderna att reducera risk och kostnader för den interna logistikhanteringen i sin egen organisation.

I Frigoscandias affärsutveckling handlar det just nu om att prioritera bland en mängd olika initiativ. Vi balanserar ofta mellan att lägga utvecklingsresurser på att skapa lösningar ”här och nu” och mer långsiktiga projekt där vi ser stor potential för framtiden.

Den långsiktiga planen för Frigoscandias affärsutveckling är att kontinuerligt öka vår innovationskraft. Det handlar dels om hur vi utvecklar vår organisation och våra processer, och dels om det mind-set som genomsyrar våra medarbetare. Vår styrka ligger i bred kompetens och erfarenhet av våra produktionssystem kompletterat med att vi visionärt och modigt utmanar befintliga lösningar och strukturer, både internt i Frigoscandia, hos våra kunder och hos andra aktörer i branschen.

Vad innebär tjänsten Leap Delivery?

Leap DeliveryTM är ett exempel på en helt ny tjänst som Frigoscandia har utvecklat för att skapa värde för en grupp av våra kunder. Tjänsten gör det möjligt för mindre livsmedelsproducenter med sändningar på under 100 kg att få sina produkter beställda av och distribuerade till livsmedelsbutiker över hela Sverige. Lösningen är att samla gods från flera små producenter på Frigoscandias omlastningsterminal i Göteborg. Där packas dessa små sändningar tillsammans på en gemensam pall och transporteras till butikerna.

Tjänsten har varit i en tillväxtfas under 2022 och vi har under året servat över 1.600 butiker, vilket är ca hälften av alla DVH-butiker* i hela landet. I systemet har vi hanterat drygt 15.000 leverantörsordrar, så varje butik har köpt av i snitt 10 leverantörer under 2022. Tjänsten har tagits emot väldigt väl bland mindre livsmedelsproducenter som vill nå konsumenter i hela landet. Produkterna som har beställts och distribuerats genom Frigoscandias tjänst Leap DeliveryTM hade inte kommit till de här butikerna ifall det inte var för den här tjänsten, åtminstone inte på ett så kostnadseffektivt sätt som vi har kunnat erbjuda Just nu, i mars 2023, har vi kö för att komma med i konceptet, volymen har vuxit så starkt och så snabbt att det inneburit en utmaning för oss att hinna med.

Frigoscandia är ensamma på den svenska marknaden om att kunna erbjuda det här konceptet som bygger på vårt rikstäckande distributionsnätverk för färska, kylda och frysta livsmedel, samt att vi sedan tidigare en eller flera gånger dagligen har leveranser till dessa DVH-butiker. Nu när Leap DeliveryTM är implementerat, så är nästa steg i Frigoscandias utveckling att titta på hur samma koncept och tankesätt skulle kunna appliceras på andra sektorer inom livsmedelsbranschen.

Hur arbetar vår affärsutveckling för att reducera matsvinn?

Frigoscandia ser varje dag matsvinn i logistikkedjan som vi vill bidra till att minska. En beräkning visar att cirka 1000 ton livsmedel årligen destrueras som skulle kunna ätas. Frigoscandia har två fokusområde som berör en digital plattform samt avvikelsehantering vid temperaturavvikelser för att rädda restvärde.

Saving FoodTM är ett exempel på en helt ny tjänst som Frigoscandia har utvecklat för att skapa värde för alla våra kunder och planeten. Tjänsten gör det möjligt att på ett snabbt och effektivt ta hand om produkter som riskerar att bli svinn och se till att de kommer till användning för konsumenter innan bäst före-datum.

Logistiksamarbete för minskat matsvinn
Ett nytt projekt startades 2022 där Sveriges Stadsmissioner, IVL, Frigoscandia, Stockfiller, Willys och ett stort antal livsmedelsaktörer ska utveckla och utvärdera nyckelfaktorer för att minska matsvinnet genom ökade donationer från hela livsmedelskedjan. Dessa ska samlas i en handbok som riktar sig till aktörer som kan ha överskott av livsmedel, deras samarbetspartner samt aktörer inom civilsamhället som önskar ta emot större volymer donerad överskottsmat och förmedla till människor i utsatthet.

Nyfiken på frågor och svar inom andra områden?