Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Frågor och svar: Expansion till ny geografi

Vilka är fördelarna med att samla logistiktjänster hos en och samma leverantör?

Frigoscandia är ensamma bland logistikaktörerna på den nordiska marknaden om förmågan att kunna leverera en kombination av alla de olika logistiktjänster som är specialiserade för färska, kylda och frysta livsmedel och som efterfrågas av livsmedelsföretag i producent-, grossist- eller detaljistledet. Vi erbjuder internationella och nationella transportflöden genom strategiska omlastnings- och lagerpunkter där vi även kan förädla logistikflödena efter kundens behov. Som marknadsledande temperaturspecialist har vi en unik position med marknadens största kapacitet inom kyl- och fryslagring, internationell trafik och ett svenskt heltäckande transportnätverk. Förädlingen erbjuds i en rad olika tilläggstjänster som t ex infrysning, upptining, expo-pallar, m.m

Varför ska man välja en leverantör med ett heltäckande transportnätverket?

Ett livsmedelsföretag kan idag eller i framtiden vilja nå hela Sverige för inhämtning eller distribution av färska, kylda eller frysta livsmedel. Hos Frigoscandia finns det mest heltäckande transportnätverket för tempererade livsmedel.

Frigoscandia erbjuder hög geografisk tillgänglighet genom Sveriges mest heltäckande transportnätverk för tempererad livsmedelslogistik under egen kontroll, både ur ett producent- och ett mottagarperspektiv. Vi kan också ta helhetsansvaret för koordinering av produktionslösningar som omfattar flera parter och länder i Norden. Vi strävar efter att våra kunder ska känna närhet till marknaden genom våra olika logistiktjänster som hanterar allt från gods från 1 kg, i tjänsten Leap Delivery, upp till hellaster. Det innebär att vi kan erbjuda både små och stora kunder attraktiva lösningar som vi är ensamma om på marknaden.

Vi arbetar också kontinuerligt för att förstärka och komplettera vårt erbjudande. I slutet av 2022 förvärvade Frigoscandia logistikföretaget Götene Kyltransport (GKT) som är en stark aktör inom framför allt hellaster. Förvärvet skapar nya synergier av företagens två skilda affärsmodeller, och förstärker erbjudandet till marknaden för såväl befintliga som nya kunder och för de som tidigare haft direktkontakt med GKT för sin livsmedelslogistik.

Hur bidrar ett högt kvalitetsfokus till hög leveranssäkerhet?

Förståelsen för våra kunders specifika behov är nyckeln i Frigoscandias arbete med att ständigt utveckla och höja vår kvalitet. Vi tar utgångspunkten i vår Mission – att förbättra och förenkla livsmedelslogistiken – varje dag. Genom kontinuerlig verksamhetsutveckling förfinar vi våra interna processer för att möta kundbehoven. Frigoscandia arbetar med selekterade leverantörer och samarbetspartners som kontrolleras regelbundet. Vi förbättrar också löpande uppföljningen av vår service och kvalitet, vilket möjliggör ett datadrivet, kundnära förbättringsarbete. Vi erbjuder en leveranssäkerhet på i genomsnitt >99%. Uppföljningen utgör också underlag för vår återrapportering till kund.

Siktar ni på en expansion inom Norden?

Ett livsmedelsföretag som idag eller i framtiden vill verka i delar av eller i hela Norden kan behöva ett transportnätverk med hög tillgänglighet för inhämtning eller distribution av färska, kylda eller frysta livsmedel. Hos Frigoscandia pågår successivt utvecklingen av ett standardiserat transportnätverk med hög geografisk täckning enligt vår svenska modell.

Frigoscandia fortsätter utvidgningen av vårt standardiserade transportnätverk för färska, kylda och frysta livsmedel till att täcka hela den nordiska marknaden. Vårt svenska nätverk har byggts upp under decennier och står modell för den fortsatta utvecklingen i övriga Norden med de erfarenheter vi har fått i Sverige. Frigoscandia erbjuder redan idag inhämtning och distribution i hela Norden, men i och med att vi sedan 2021 numera definierar hela Norden, och inte bara Sverige, som vår hemmamarknad så kan våra kunder över tid märka en successivt ökad tillgänglighet både geografiskt och tidsmässigt för såväl producenter som mottagare av färska, kylda och frysta livsmedel.

Söker ni spårbarhet i realtid genom kolliscanning?

Ett livsmedelsföretag kan vilja ha möjlighet att i detalj kunna följa sitt gods genom hela logistikkedjan. Hos Frigoscandia pågår nu framtagning av tekniska och administrativa lösningar för godsscanning på kolli-nivå.

För att ytterligare säkerställa leveranssäkerheten och ge våra kunder möjlighet att följa sitt varuflöde i realtid, utvecklar Frigoscandia idag lösningar för godsscanning på kolli-nivå i det svenska transportnätverket. Lösningens mjuk- och hårdvara testas nu internt och projektets nästa fas är att koppla på de första pilotkunderna. Här har vi valt att prioritera sändningsintensiva uppdrag med stor geografisk spridning för att stresstesta lösningarna och få de svar vi behöver inför ”go live” i hela det svenska transportnätverket. Lanseringen av Frigoscandias kolliscanning till våra kunder på den svenska inrikesmarknaden ska ske under 2023.

Hur kan er logistiklösning bli så effektiv och väl fungerande som möjligt?

Ett livsmedelsföretag kan vilja få hjälp med att belysa vad företaget kan göra för att en logistiklösning ska bli så effektiv och väl fungerande som möjligt där hinder och risker för missförstånd i operativa och administrativa processer är undanröjda. Hos Frigoscandia finns kompetens och erfarenhet av att genom transparent, öppen och nära dialog om kundens behov och förutsättningar belysa möjligheter till förändringar och även bidra till genomförandet i syfte att skapa effektiva och väl fungerande logistiklösningar.

Frigoscandia har lång erfarenhet av och bred kompetens om livsmedelsföretags expansionsprocesser till nya marknader, både inom Sverige och Norden samt internationellt i Europa och globalt. Vår Mission – att förbättra och förenkla livsmedelslogistiken – varje dag, handlar om att göra allas vår expertis inom Frigoscandia tillgänglig, något som bäst låter sig göras om det är enkelt att vara kund. Frigoscandias förståelse för kunden och kundens affär är en viktig förutsättning för att göra det enkelt att vara kund. Den hjälper oss att identifiera och kommunicera vilka förutsättningar som behöver vara på plats hos kunden och kundens samarbetspartners för att logistiklösningen ska fungera som avsett. Det kan handla om godsmärkning, transportemballage, produkttemperaturer, bokningstider, aviseringar och andra parametrar som ska definieras. Frigoscandia har kompetens inom alla dessa områden, och kan bistå kunder och andra parter i affären att hitta eller utveckla fungerande lösningar och rutiner. Ett nytt uppdrag som innebär expansion till nya marknader hanterar vi ofta i ett tvärfunktionellt team, som säkerställer att vi använder ”best practice” och bygger optimala logistiklösningar både vad gäller utformningen av logistiklösningar, digitala lösningar och tillgång till resurser och kapacitet för kunden med de specifika förutsättningar som råder.

Går det att "framtidssäkra" sina logistiklösningar som kund?

Ett livsmedelsföretag som vill expandera till nya internationella marknader kan efterfråga en möjlighet att växa såväl geografiskt som volymmässigt i sin befintliga logistiklösning. Hos Frigoscandia erbjuds kunden en ”framtidssäkrad” logistiklösning som man kan växa med.

Frigoscandia kombinerar egna förmågor att lösa en stor del av kundens logistikbehov, med de resurser som krävs för att sy ihop en komplett och bra lösning. Varken Frigoscandias eller våra kunders verksamheter är statiska och därför erbjuder vi ”framtidssäkrade logistiklösningar” med inbyggd flexibilitet för att kunna möta förändrade förutsättningar – t ex om en kund får nya kunder på nya geografiska områden. Som kund kan man också märka att med Frigoscandia som partner så suddas de geografiska gränserna ut. Frigoscandia har samma bil som hämtar gods som ska till en mindre ort i Sverige men som också hämtar gods som ska till en huvudstad på kontinenten i Europa i styckegods-segmentet och vi kan på så sätt göra det väldigt smidigt för kunden. Frigoscandia koordinerar alla delarna och skapar en helhetslösning för kunden. I Frigoscandias setup kan kunden möta sin lokala inrikeschaufför i Sverige som man känner sedan tidigare, men som även kan ta hand om det internationella godset. Det kan upplevas som en trygghet för kunden och det är Frigoscandia som planerar och ansvarar för pallens fortsatta resa till mottagaren.

Ett nytt uppdrag som innebär expansion till nya marknader hanterar vi ofta i ett tvärfunktionellt team, som säkerställer att vi använder ”best practice” och bygger optimala logistiklösningar både vad gäller utformningen av logistikuppläggen, digitala lösningar och tillgång till resurser och kapacitet för kunden utifrån de specifika förutsättningar som råder.

För internationella logistiklösningar kombinerar vi i stort sett alltid vår inrikes organisation med vår internationella organisation och våra terminaler. När vi har designat en lösning som fungerar bra i nuläget, så tittar vi på designen ur ett förändringsperspektiv – hur ”framtidssäkrad” är lösningen? Hur väl klarar lösningen en volymtillväxt hos kunden? Och kan lösningen byggas ut om kunden vill expandera till ytterligare nya geografiska marknader eller upplever andra strukturändringar när nya kunder kommer in? Här arbetar vi med scenarier, och i nära dialog med kunden och våra samarbetspartners säkrar vi att lösningen kan hålla för eventuell framtida tillväxt och utbyggnad. De logistiklösningar vi slutligen erbjuder är flexibla och skapar utrymme för tillväxt samt undviker inlåsningseffekter som skulle kunna bromsa en kunds expansionsplaner. Nyckeln är att samverka med partners som har stor spridning och hög kapacitet, i stället för att välja lokala aktörer som kan vara starka i ett begränsat område. Frigoscandias styrka är att få ut godset ur Sverige och våra samarbetspartners är väldigt bra på att få ut det till mottagarna. Genom att kombinera partnerföretagens nätverk med Frigoscandias nätverk och förmåga så har vi en lösning som är bra här och nu men som också är framtidssäkrad.

Söker ni transparens och nära samverkan i lösningsdesignen?

Ett livsmedelsföretag kan ha bilden av att logistik är ett ”nödvändigt ont” mellan produktion och konsumtion av färska, kylda och frysta livsmedel. Hos Frigoscandia skapas logistiklösningar som fungerar som värdeadderande verktyg för våra kunder och som får deras affärer att växa.

En väl fungerande och behovsanpassad logistiklösning kan fungera som ett värdeadderande verktyg för kunder för att få deras affärer att växa. Frigoscandia strävar efter att skapa smidiga och kostnadseffektiva lösningar där vi sköter helheten och sköter arbetet och tar hand om eventuella ”bekymmer” för våra kunder. Vår långa erfarenhet och stora expertis inom livsmedelslogistik gör att vi är väl rustade för att ta emot en förfrågan där kunden presenterar sitt nuläge, sina behov och förutsättningar, och ber Frigoscandia ta fram en bra lösning utifrån en målbild. Vi tar då reda på vad som är viktigt för kunden och hur de vill att det ska fungera med deras partners i flödet. Vi resonerar med kunden och får de specifika förutsättningarna klara för oss, t ex i fråga om godsets egenskaper, förutsättningar hos avsändare, krav hos mottagare, osv. När huvuddragen i kundbehoven är definierade stämmer vi av dem mot vår egen förmåga och kapacitet. Baserat på den lösning som kunden behöver för att stärka sin affär, och om inte Frigoscandia kan göra det 100% produktionsmässigt i egen regi, så kopplar vi på olika partners med kompletterande ”capabilities” som krävs för att skapa en attraktiv lösning för kunden.

Hur viktig är erfarenhet och expertis inom de regelverk som styr livsmedelslogistiken?

Ett livsmedelsföretag som vill expandera till nya marknader ska känna sig trygg med att logistiklösningen lever upp till lagar och krav. Hos Frigoscandia finns lång erfarenhet och bred kompetens om de regelverk som styr livsmedelslogistiken för färska, kylda och frysta livsmedel.

För en kund är det avgörande att logistikleverantören har erfarenhet av och dokumenterad kunskap om att hantera livsmedel och att bedriva transporter. Båda områdena är omgärdade av lagar och regelverk. För färska, kylda och frysta livsmedel krävs att vi upprätthåller en obruten kyl- och fryskedja med bibehållande av respektive produkts temperatur, samt att hela värdekedjan lever upp till de hygien- och hanteringskrav som är lagstadgade eller föreskrivs i standarder eller kundkrav. Det kan handla om kunskap kopplat till en viss marknad om krav på veterinärbesiktning, eller produkter som kanske inte kan distribueras i alla relationer. Frigoscandias livsmedelskompetens och långa erfarenhet inom området hjälper oss att ställa de relevanta frågorna och klarlägga eventuella risker med olika livsmedelsprodukter på olika marknader. Lagar och regler för transporter syftar ytterst till att skapa säkra förhållanden där vi skyddar liv och hälsa för våra medarbetare och övriga trafikanter. Kunskapen om regelverken är avgörande för att säkerställa att den lösning som vi designar också kommer att kunna fungera i realiteten på de marknader där vi är verksamma. Vårt mål är att designa logistiklösningar som lever upp till lagar och krav, som stödjer kundens affär och som är kostnadseffektiva.

Är det svårt att hitta en leverantör som har förståelse för er affär och de praktiska förutsättningarna på er marknad?

Livsmedelsföretag som vill expandera till nya marknader kan efterfråga en så snabb implementeringsperiod som möjligt vilket kräver djup förståelse för kundens affär och stor kännedom om vilka förhållanden som gäller på den nya marknaden. Hos Frigoscandia finns expertis inom livsmedelslogistik ur ett affärsperspektiv, parat med daglig praktisk erfarenhet av de operationella förutsättningarna hos aktörerna på de marknader där vi är verksamma.

En av de viktigaste faktorerna för att vi som logistikleverantör kan stödja kunder som vill expandera till nya marknader, är att vi har ett affärsperspektiv och förstår kundens affär. Frigoscandia har genom åren byggt upp en gedigen kunskap om många avsändare och mottagare av färska, kylda och frysta livsmedel i Europa. När en kund vill expandera till en viss marknad, har vi ofta erfarenheter om vilka praktiska förutsättningar som gäller hos producenter, lager, terminaler, mottagare, etc. Erfarenheten som vi på Frigoscandia har är bred, det gäller inte bara själva utförandet av transporten utan förutsättningarna runt omkring för att få det att fungera. Vi en rutin och erfarenhet om hur det fungerar ”där ute” på ett eller annat sätt, vi vet vad som är viktigt på olika platser när det gäller öppettider, godshantering, chaufförskontakter, lastnings- och lossningsrutiner, kö-system, aviseringar, m.m. Frigoscandias kunskap om att det finns olika förutsättningar hos de olika aktörerna gör att vi kan designa rätt lösning för kunden. Detta bygger vårt förtroende och ger oss referenser. Och devisen ”Frigoscandia är kunden” gäller när vi är hos kundens avsändare och mottagare med kundens gods och under hela transporten och utförandet av övriga logistiktjänster.

När Frigoscandia påbörjar dialogen med en kund om nya logistikupplägg, så vill vi inledningsvis få klarlagt vilken typ av flöden det gäller, eftersom det har stor betydelse för hur vi sedan designar lösningen. Flödena kan antingen vara ”outbound” till kundens kunder eller ”inbound” och/eller mellantransporter till kundens produktions- eller lageranläggningar. Det är helt olika värden som skapas i de olika typerna av flöden och det ligger därför helt olika filosofier bakom vår lösningsdesign. En logistiklösning för ”outbound” ska stärka kundens affär och därför ska Frigoscandias logistiklösning skräddarsys för att bidra till att stärka kundens erbjudande på sin marknad. En ”inbound” eller mellantransport där Frigoscandia transporterar gods till kundens produktion eller lageranläggning, designas i stället för att optimera produktiviteten i produktion eller lagring. Det handlar om två helt olika sätt att bedöma förutsättningarna för optimering och Frigoscandias förståelse för och långa erfarenhet av dessa frågor ger goda förutsättningar för våra kunder att få rätt lösning med rätt typ av optimering. Att enbart se alla flöden som ”transporter från punkt A till B” riskerar att skapa ineffektiva lösningar för kunderna.

Söker ni systemstöd som ger digital spårbarhet och optimerat resursutnyttjande i internationella vägtransporter?

Ett livsmedelsföretag som vill expandera till nya internationella marknader kan vara hjälpta av att kunna följa sitt gods i realtid och kan känna trygghet i leverantörens optimerade resursutnyttjande. Hos Frigoscandia pågår utveckling av systemstödet för att kunna erbjuda digital spårbarhet och säkra bästa möjliga tillgång till Frigoscandias kapacitet genom att koppla rätt resurser till rätt kundbehov.

Som ett led i att ytterligare vässa vårt erbjudande och göra det ännu mer attraktivt att vara kund till Frigoscandia genomför vi nu ett byte av Transport Management System för våra internationella vägtransporter i Europa. Genom att undanröja en del begräsningar i tidigare lösning, kommer vi att kunna optimera transporterna inom den internationella trafiken på daglig basis. Frigoscandias nya TMS kommer att stärka vår förmåga att koordinera upplägg som involverar flera samverkande parter. Systemet kommer också att möjliggöra en effektivare transportadministration och ett mer effektivt utnyttjande av resurser och kapaciteter i våra nätverk. Vi får förutsättningar för att i större utsträckning låta kapaciteten ”flyta” mellan olika marknader och olika uppdrag så att rätt kapacitet kan användas till rätt uppdrag. Det nya systemet ger också en högre grad av visibilitet, både för Frigoscandia och för våra kunder. Vi kommer att ha digital spårbarhet (”track & trace”) med en visibilitet över hela kedjan där vi kan se var fordonet och godset är och vilka godshändelser som sker. Vi kan fånga detaljerad information om lastningar, lossningar, avvikelser, m.m., på ett mer heltäckande sätt än idag. Lanseringen av den nya systemplattformen är planerad under 2023.

När Frigoscandia påbörjar dialogen med en kund om nya logistikupplägg, så vill vi inledningsvis få klarlagt vilken typ av flöden det gäller, eftersom det har stor betydelse för hur vi sedan designar lösningen. Flödena kan antingen vara ”outbound” till kundens kunder eller ”inbound” och/eller mellantransporter till kundens produktions- eller lageranläggningar. Det är helt olika värden som skapas i de olika typerna av flöden och det ligger därför helt olika filosofier bakom vår lösningsdesign. En logistiklösning för ”outbound” ska stärka kundens affär och därför ska Frigoscandias logistiklösning skräddarsys för att bidra till att stärka kundens erbjudande på sin marknad. En ”inbound” eller mellantransport där Frigoscandia transporterar gods till kundens produktion eller lageranläggning, designas i stället för att optimera produktiviteten i produktion eller lagring. Det handlar om två helt olika sätt att bedöma förutsättningarna för optimering och Frigoscandias förståelse för och långa erfarenhet av dessa frågor ger goda förutsättningar för våra kunder att få rätt lösning med rätt typ av optimering. Att enbart se alla flöden som ”transporter från punkt A till B” riskerar att skapa ineffektiva lösningar för kunderna.

Hur viktig är en innovativ företagskultur i stark framåtrörelse hos din leverantör?

Ett livsmedelsföretag som vill expandera till nya internationella marknader kan bli stärkta av en logistikpartner vars lösningar ligger i framkant. Hos Frigoscandia finns en innovativ företagskultur där ständigt ifrågasättande och utmanande av de egna lösningarna, skapar en stark framåtrörelse.

På Frigoscandia är vi aldrig nöjda, vi kan alltid bli bättre och skapa bättre lösningar till våra kunder och marknaden. Vi har en innovativ företagskultur, grundad i en tradition att alltid ifrågasätta och utmana det vi gör och det sätt vi gör det på. Vi samverkar med företag och organisationer som är i framkant inom sina områden (logistikpartners, IT-företag, fordonstillverkare, business intelligence-bolag, forskare, politiker, myndigheter, m fl) för att med input och nya idéer skapa nya innovativa lösningar. Vi ifrågasätter hela tiden och är agila, hur ska nätverket fungera, hur ser vi till att ha maximalt kapacitetsutnyttjande hela tiden. Vår förmåga att möta förändrade förutsättningar hos kund med framtidssäkrade flexibla lösningar, är en effekt av vår företagskultur.

Minskad klimatpåverkan genom mer effektiva produktionslösningar?

Ett livsmedelsföretag kan vilja minska den negativa klimatpåverkan som deras logistiklösningar ger upphov till. Hos Frigoscandia bedrivs ett strategiskt arbete med mer effektiva produktionslösningar som reducerar utsläppen av växthusgaser.

Frigoscandias åtagande att uppnå fossilfri drift senast år 2025 sporrar hela vår verksamhet att skapa klimatförbättringar. Ett viktigt verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser, utöver t ex fossilfria bränsleval och anpassad fordonsteknik, är arbetet med att ständigt öka fyllnadsgraden i våra enheter. Genom att konsolidera våra varuflöden minskar vi antalet körda kilometer och därmed utsläppen av växthusgaser, vilket gynnar fotavtrycket för våra kunder, Frigoscandia och planeten. På internationella transporter med långa avstånd, ger varje liten optimering av ruttplaneringen och kapacitetsutnyttjandet stora effekter och reellt minskad klimatpåverkan i slutändan.

Intresserad av fler frågor och svar?