Frigoscandia
  • Engelska

Search

 
 

Frågor och svar: Reklamation

Var startar ett reklamationsärende på Frigoscandia?

Ett reklamationsärende startar här på vår hemsida genom att du som kund fyller i ett formulär. Du hittar detta genom att klicka på Kontakta oss och välj sedan reklamationsformulär.
(Under 2023/2024 kommer vi att se över reklamationsprocessen där även formuläret ingår. Vi kommer bland annat att se över och minska de uppgifter man som kund kommer att behöva fylla i, men även minska hanteringstiden på inkomna ärende. )

Vad ersätts vid en beviljad reklamation?

Ersättning vid reklamation sker enligt NSAB 2015 vid förlust eller minskning av gods, normalt beräknat efter godsets fakturavärde när det mottags för befordran, exklusive moms.
Även fraktkostnader ersätts (om frakten inte redan ingår i varuvärdet) samt andra utlägg i samband med transport där varuskada uppstod, allt inom ramen för gällande ansvarsbegränsning.
Frigoscandia är inte skyldig att ersätta erlagda skatter och avgifter exempelvis alkoholskatter m.m.

Vad är ersättningen per kilo vid en beviljad reklamation?

Maxersättning 150 kr/kg bruttovikt vid inrikes transport och lagring, samt vid gränsöverstridande transporter 8,33 SDR/kg bruttovikt.

Hur anmärker man om något är fel vid leverans av gods?

Avvikelser som ska reklameras ska alltid dokumenteras i den elektroniska POD (proof of delivery), alternativt på samtliga fraktsedelns kvarvarande delar. Dessa behöver signeras av godsmottagare med en läsbar kvittens och datum.

Vad behöver jag tänka på när jag ska reklamera?

Det som skall bifogas vid ett reklamationsärende är en kopia på handelsfaktura för att styrka varuvärde, samt en kopia på kvitterad M-del.
Gäller ärendet saknat gods ska kvitterad A-del bifogas. Vid skada är det viktigt att bifoga fotodokumentation på skadan.

Hur hantera jag gods som är skadat och reklamerat?

När gods skadas har samtliga parter har en skyldighet till att minimera skadans påverkan på matsvinn och totalkostnad genom att tillvarata restvärden utan att påverka livsmedelssäkerheten.

Eventuell avhämtning av reklamerat gods ska göras av Frigoscandia enligt nedan.
Vid tempererade och torra livsmedel: senast sju (7) arbetsdagar från den dag som utslag i ärendet meddelas vid tempererade och torra livsmedel.
Övrigt gods: Senast trettio (30) arbetsdagar från den dag som utslag i reklamationsärendet meddelades.

OBS. Frigoscandia behöver informeras om omständigheter föreligger som motiverar tidigare destruktion/kassaktion eller avhämtning.

Vad räknas som dröjsmål/försening?

Leverans utanför skriftligt avtalat tidsfönster eller leveransdag senare än vad Frigoscandias turplan visar på vår hemsida.

Vad ersätts vid dröjsmål?

Enligt Transportvillkoret ersätts reklamerat dröjsmål med en del av, eller maximalt fraktens belopp, förutsatt att dröjsmålet är styrkt samt att uppdragsgivaren ska ha ansetts lidit skada.
I de fall där Frigoscandia har informerat kund i tid kring ett uppstått dröjsmål, så att en eventuell skada anses ha kunnat förebyggas, gäller ej ovan.

Vad är anses som produktskada respektive emballage skada?

Transportemballage är det förpackningsmaterial (eller dylikt) som skyddar varan från yttre påverkan under transport. Det anses vara en produktskada när kartong är trasig, uppriven och eventuella hål på förpackning där det då kan finnas risk för kontaminering på konsumentförpackning. Det anses vara en emballageskada när kartonger har ”sättningar”/ hoptryckningar och konsumentförpackning ej är påverkad. Emballageskada ersätts ej. Läs gärna mer om emballering under “Emballering, pack & hantering” i vår transportguide.

Vart ska vi som kunder vända oss om vår sändning ej har kommit fram?

På vår hemsida finns en funktion som heter Spåra sändning. Börja med att söka efter ditt gods i denna funktion.
Om denna sökning inte svarar på din fråga, går det bra att kontakta Frigoscandias kundtjänst.
(Funktionaliteten i vår Spåra Sändningsfuktion bygger på scannade event från våra chaufförer och mottagare. Om dessa inte scannat godset får spåra sändningsfunktionen ingen eventdata att visa upp vid en sökning.)

När kan man reklamera gods som saknas, om det ej har hittats vid anmäld godssökning?

Om godset ej har spårats senast fem arbetsdagar efter påbörjat anmält godssök hos Frigoscandia, kan godset reklameras som saknat.

Vad kvitterar mottagaren när man signerar en fraktsedel eller elektronisk kvittens (POD)?

Mottagaren ska kontrollera att antal levererade transportkolli överenstämmer med det antal som är uppgivet på fraktsedeln, samt om det finns synliga skador. Man ska även kontrollera att godset har en godkänd temperatur.

Vad är en temperaturavvikelse?

Med temperaturavvikelse menas att produkttemperaturen vid mätning är högre eller lägre än för den specifika produkten lagstiftade, rekommenderade eller överenskomna. Toleransen vid temperaturmätningen är densamma som mätutrustningens noggrannhet dvs. ±0,5°C.
OBS. Temperaturmätning med IR-mätare räknas inte som en godkänd mätning. Här finns en kort utbildningsfilm kring processen för en mätning hos en mottagare av gods.

Vilka olika produkttemperarturer gäller för fryst respektive kylt?

För frysta produkter gäller föreskrivet krav om -18°C eller lägre i alla delar av varan under distribution, lagring, hantering och transport.
Kortvarig temperaturhöjning till högst -15°C kan godtas vid transport och lokal distribution. Detta gäller dock inte glass och glassvaror där -18°C gäller även i dessa situationer.

För kylda livsmedel gäller den max tillåtna temperatur som anges på produktförpackningen, vilket även ska framgå tydligt som temperaturinstruktion på fraktsedeln.

Hur mäter man temperaturen på ett korrekt sätt vid ett godsmottag?

På Frigoscandia har vi mycket information kring en korrekt mätning av temperaturer av gods.
Du hittar dels information kring temperaturen i vår Tjänsteguide.
Eller så kan man ta del av processen via vår film “Så här gör du ett korrekt varumottag för kylda och frysta varor”

Vad gör vi med gods om det har en bekräftad temperaturavvikelse?

*Förstörande mätning på produkt måste utföras tillsammans med chaufför. Om möjligt vid större varuvärde bör detta godkännas innan utförande av den som vid mättillfället är varuägare, om inte annat avtalats.
Vid temperaturavvikelser skall antalet mätningar utökas för att säkerställa ett tillförlitligt resultat. I samband med detta är det viktigt att identifiera omfattningen av avvikelsen, dvs. vilka pallar/rullburar/ytterförpackningar etc. som innehar korrekt produkttemperatur kontra vilka som inte har det. Under identifieringsarbetet kan det finnas behov av att utföra en ”diagonal x 2 sidor” mätning i varje kollienhet.
Förvara skyndsamt produkten i rätt temperatur fram tills dess Frigoscandia hämtar sändningen i retur.

I vår film “Så här gör du ett korrekt varumottag för kylda och frysta varor” får du all information som behövs för att utföra en *Förstörande mätning.

Vad gäller om skadan inte kunde upptäckas vid leveranstillfället?

Detta kallas för dold skada.
Skada som inte är synlig vid mottag måste vara reklamerad till Frigoscandia inom sju (7) dagar från mottagsdatum. Det åligger dock reklamerande part att styrka skada samt att den inträffat innan leverans.

Intresserad av fler frågor och svar?