Frågor och svar: Kvalitet & livsmedelssäkerhet

Vad möjliggör ett kundnära förbättringsarbete inom produktkvalitet?

Det är avgörande för den obrutna kyl- och fryskedjan att produkterna håller rätt temperatur (inklusive temperaturreserv) från producenten/avsändaren. Där sätts kvaliteten för resten av värdekedjan som i sin tur har till uppgift att bibehålla produkttemperaturen fram till mottagaren. I värdekedjan ska produkttemperaturen kontrolleras varje gång produkten går över från en ansvarig part till nästa.

Frigoscandia har ökat transparensen och tillgängligheten i våra temperaturkontroller genom ett nytt temperaturmätsystem som gör det möjligt att mäta godstemperaturer och lagra mätresultaten kopplat till respektive sändning. På aggregerad nivå medför detta att vi kan analysera hur väl värdekedjan fungerar, och var i kedjan och hos vilka aktörer som eventuella fel eller brister uppstår.

Det nya systemet implementerades under hösten 2022 på Frigoscandias terminaler i Sverige. Enkelheten i systemet har medfört att vi har kunnat öka antalet utförda kontrollmätningar vilket ytterligare förbättrar kvaliteten i värdekedjan. Vi har med hjälp av den digitala tillgången till mätresultaten också kunnat förfina kvalitetsuppföljningarna ute på Frigoscandias olika enheter och därigenom vässa vårt kvalitetsarbete ytterligare. Nästa steg är att införa samma system på de externa terminaler som vi arbetar med.

Hur kan temperaturprocessen förbättras i värdekedjan?

Rätt temperatur är avgörande för att bibehålla kvalitet och matsäkerhet i leveranskedjan för färska, kylda, frysta livsmedel. Det gäller oavsett om det är fråga om en kort transport i närområdet eller en lång leverans från en världsdel till en annan. Frigoscandia är temperaturspecialister med över 70 års erfarenhet av att hantera och leverera tempererade livsmedel i en obruten kyl- och fryskedja. Vårt motto är leverans på rätt plats, i rätt tid, i rätt temperatur och i rätt skick. Vi har spetskompetens inom temperaturområdet och har kunskap om hela värdekedjan från avsändare till mottagare. Som en av medlemmarna i dåvarande Föreningen för fryst och kyld mat (idag Rådet för kyl- och fryskedjan), medverkade vi till att det infördes krav på temperaturreserver i produkter vilket finns beskrivet i de nu gällande branschriktlinjerna.

Frigoscandia har genom åren även utfört många utvecklingsprojekt tillsammans med kunder och andra samarbetspartners för att öka kunskap och förbättra förutsättningarna för den obrutna kyl- och fryskedjan. Ett exempel på detta är hur vi tillsammans med kund genom noggrann testning inte bara kunna påvisa behovet av för-kylning av lastutrymme utan även att man måste göra detta på ett korrekt sätt för att kunna bibehålla produkttemperaturen under transport. Vi testar, utmanar och arbetar proaktivt för att hjälpa våra kunder med hur de kan skapa bästa förutsättningar för hanteringen av livsmedlen i värdekedjan med bibehållande av temperatur och matsäkerhet. Frigoscandia erbjuder kunderna vår specialistkunskap för just deras produkter och processer länkat till logistikprocesserna. Detta gör vi inte minst genom vår temperaturspecialist som kontinuerligt följer olika flöden och produkter och granskar kvaliteten både utifrån Frigoscandias och kundernas perspektiv.

Hur skapas en hög leveranssäkerhet genom distributionsnätverk med stor geografisk täckning?

För hela livsmedelsbranschen är kravet för hög leveranssäkerhet väldigt viktig för färska, kylda och frysta livsmedel. Hos Frigoscandia finns ett heltäckande distributionsnätverk i Sverige för färska, kylda och frysta livsmedel med en leveranssäkerhet på över 99%.

Frigoscandia har ett heltäckande distributionsnätverk i Sverige för färska, kylda och frysta livsmedel och vi levererar högfrekvent över stora områden i hela landet med resurser i egen kontroll. Vi har till exempel de flesta av landets livsmedelsbutiker bland våra distributionspunkter vilket hjälper oss att säkerställa en hög leveranssäkerhet – skulle något gods inte komma med sin ordinarie leverans, så har vi ofta andra lastbilar i området och kan skapa flexibla lösningar för att få ut godset enligt tidplan. Vi har en genomsnittlig leveranssäkerhet på över 99,65% (23-04-01).

I vår kvalitetsuppföljning följer vi också upp leveranssäkerheten utifrån mängden kundreklamationer. Frigoscandia har väldigt tuffa mål för att minimera antalet reklamationer i produktionen och jobbar kontinuerligt för att nå dessa.

Hur spåras livsmedel under transport, idag och imorgon?

Spårbarhet är ett grundläggande krav i värdekedjan för att säkerställa matsäkerheten för färska, kylda och frysta livsmedel. Därför är det väldigt viktigt vid matlarm att hela kedjans aktörer omgående kan spåra upp produkter och förhindra dem att nå ut till slutkonsument. Spårbarhet är också viktig ur ett planeringsperspektiv då våra kunder kan behöva få information i realtid om var godset är och när det kommer att levereras. Idag baseras Frigoscandias ”track & trace”-funktion på sändningsnivå. Godssändningen scannas i flödet från avsändare till mottagare av chaufförer och på distributionsterminaler. Informationen om scannade händelser gällande sändningen publiceras i Kundportalen på Frigoscandias hemsida.

För att ytterligare förbättra informationen till våra kunder och deras kunder, driver Frigoscandia ett utvecklingsprojekt för att godsspårningen ska kunna göras på kollinivå. Genom kolliscanning där varje enskilt kolli scannas fysiskt, kommer kollin att kunna identifieras och spåras i flödet från avsändare till mottagare. När den nya funktionaliteten är på plats, så förstärks våra möjligheter att styra och ha kontroll över godset vilket gör att vi ytterligare kan öka kvaliteten för kunderna genom högre leveranssäkerhet och färre avvikelser.

Frigoscandia kommer successivt att implementera kolliscanning under 2023, med den systemlösning och fysiska utrustning som krävs. För att scanning och spårning ska kunna utföras, krävs att varje godsenhet har scanningsbar märkning från avsändaren.

Varför är en proaktiv avvikelseinformation viktig?

Livsmedelsföretag kan uppleva att information om eventuella avvikelser kommer försent och från fel part om avvikelser uppdagas först hos mottagaren. Man vill ha en leverantör som informerar när något går fel. Hos Frigoscandia görs avvikelsehanteringen i realtid, med system och arbetsprocesser designade för att tidigt upptäcka eventuella avvikelser och därmed kunna åtgärda och/eller avisera kund om det inträffade innan det upptäcks hos mottagaren.

Frigoscandia lägger stort fokus på avvikelsehantering i realtid, och strävar efter att bli mer proaktiva mot våra kunder. Det är vi på Frigoscandia som ska informera kunderna om någon avvikelse inträffar, innan felet uppmärksammas hos kundernas kunder. Förutom att ha ett väl fungerande systemstöd för att upptäcka eventuella avvikelser så förbättrar Frigoscandia successivt den interna avvikelsehanteringen i syfte att systematiskt agera på och bygga bort interna fel och förhindra att de får påverkan på processen ut till kund.

Ett aktuellt förbättringsarbete är att vi ökar transparensen i TMS-systemet och optimerar våra arbetsrutiner och organisation, till exempel genom ny jourfunktion för dygnet-runt-bevakning. Därigenom har hela vår interna kedja med bland andra trafikledare och terminalpersonal nu tidigare tillgång till avvikelseinformationen och kan proaktivt meddela kund och även skapa lösningar för att snarast hantera avvikelsen. Vi har också utvecklat vårt förbättringsarbete mot att vara ännu mer datadrivet och kundnära än tidigare. Detta underlättar för oss att identifiera såväl brister som potential i processer, verktyg och organisation, både i vår egen verksamhet och i övriga värdekedjan. Förstärkt fokus på uppföljning och analys på olika nivåer i Frigoscandia och hos våra samarbetspartners höjer vår kvalitet och minskar antalet avvikelser och reklamationer.

Hur arbetar vi för att reducera matsvinn?

Samhällets fokus när det gäller matsvinn har under lång tid varit på den sista delen av kedjan – ute i hushållen. Men matsvinn kan uppstå även tidigare i kedjan och här har Frigoscandia över tid byggt upp olika processer för att minimera matsvinnet. Till att börja med handlar det om att skapa en gemensam vision om att vilja eliminera matsvinnet och därefter att sätta mål för arbetet och skapa processer för genomförandet.

Som en del av vår hållbarhetsrapportering har Frigoscandia sedan mer än tio år registrerat det eventuella matsvinn som uppstått till följd av vår hantering i lager och terminaler. Även om svinnet ofta har varit nära noll inom våra olika enheter, så har målfokuseringen gjort oss uppmärksamma på frågan och har medfört att vi har etablerat rutiner för att hantera gods som riskerar att bli svinn.

Sedan drygt fem år samarbetar Frigoscandia med Stockholms stadsmission för att i deras initiativ Matmissionen ta hand om livsmedel som närmar sig bäst före-datum och behöver få ett snabbspår ut till konsumenter. Här hjälper man personer i ekonomisk utsatthet genom att erbjuda fullgoda varor med kort hållbarhet till nedsatt pris. Frigoscandia har också under 2022 etablerat konceptet Matbron där livsmedel doneras av producenter och andra varuägare och koordineras och transporteras med Frigoscandia till Ukraina.

Vårt fokus på att minimera matsvinn innebär att vi i vårt dagliga arbete alltid ifrågasätter om inte gods kan räddas istället för slängas när något har gått fel, t ex emballage skada, förkortad hållbarhet eller liknande. Vi vill uppmuntra inblandade aktörer att se till att livsmedlen kommer till användning för andra mottagare, t ex genom rabatterat pris. Att ha hållbarhet högt på agendan är att vara rädd om alla värden, såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala, och att minimera matsvinn för produkter som fortfarande har hållbarhet kvar ger positiva effekter i alla dessa avseenden.

Hur ger ett innovativt förhållningssätt en bättre service till våra kunder?

Frigoscandia har varit marknadsledande inom tempererad livsmedelslogistik i decennier. Våra kunder och samarbetspartners känner oss som en stark problemlösare med stort hjärta för kunden och kundens kunder. Idag låter vi vår förmåga inom innovation och utveckling ta allt större plats, i allt från tjänsteutveckling mot marknaden, till optimering av systemstöd och kontinuerlig utveckling av organisationen för att stötta affären och leveransen till våra kunder. Vi skapar nya lösningar för att underlätta, effektivisera och optimera för våra kunder i såväl varuflödet som administrativa flöden eller informationsflöden.

När vi förädlar vår organisation så gör vi det för att säkerställa att vi möter våra kunder med rätt kompetens på ett för kunderna enkelt sätt. Vårt kundgränssnitt sker idag genom våra tvärfunktionella regionala team, där vi samlar resurser från försäljning och våra olika produktionsområden för att på bästa sätt möta kunden, oavsett vilken tjänst man köper inom transport och lagring, och oavsett geografisk marknad. Genom att arbeta mer tvärgående över hela vår organisation, så kan vi erbjuda bättre service till våra kunder.

Intresserad av fler frågor och svar?