Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Frågor och svar: Hållbarhet

Vad menar Frigoscandia med att hållbara val måste göras utifrån ett långsiktigt helhetsperspekiv?

Hållbarhet handlar om att verka för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och att långsiktigt balansera verksamhetens egna målsättningar med krav inom dessa tre områden från kunder, ägare, medarbetare, samhället och planeten. Frigoscandias ansvar är att välja de lösningar som ger största möjliga hållbara måluppfyllelse per satsad krona. För att kunna ta det ansvaret krävs god kunskap, att vi kontinuerligt följer utvecklingen samt att vi optimerar vägvalen över tid. Hållbara val måste göras utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv, annars riskerar vi suboptimering som kan äventyra effekten av våra insatser. Besluten om de mest hållbara valen av fordonsteknologier och drivmedelstyper i logistiklösningar gör vi därför i dialog med fordonsindustrin, drivmedelsbolag och andra aktörer med kunskaper om branschen och dess utveckling. Framgång blir möjlig när vi samverkar med kunder, leverantörer och andra partners som också tar sitt samhällsansvar, som värdesätter hållbarhetsambitionerna och som strävar efter att nå fastlagda mål.

Vilken vision och målsättningar för klimatet har Frigoscandia?

Frigoscandias vision är att vara klimatpositiv och att erbjuda logistiklösningar som minskar förekomsten av växthusgaser i atmosfären. På vår väg mot visionen har vi satt upp delmål där vår närmaste milstolpe är att ha fossilfri drift/operation år 2025. I år, 2023 ska 80% av transportarbetet i Sverige som är vår största marknad, vara fossilfritt, vilket omfattar både egenägd kapacitet och inhyrda tjänster (scope 1).

Hur följer Frigoscandia kontinuerligt upp sin klimatpåverkan för sin transportverksamhet i Sverige?

Uppföljning av klimatpåverkan

Frigoscandia och utvalda undertransportörer följer upp koldioxidutsläppen från inrikes transporter i realtid. Vi använder Elain System som sammanställer uppgifter från våra egna åkerier och från våra transportörer per fordon, bränsletyp, transportsträcka, kund och presenterar aktuell bränslemix med CO2-faktor och totala utsläpp. Systemet ger oss mer granulär data per order, kund, rutt och underleverantör som ligger till grund för beslutsstöd, måluppföljning för en grön omställning. Fördelarna för oss och våra kunder blir en enklare och mera visuell uppföljning som sparar tid genom automatiserade flöden. I slutändan datadriva insikter inom ett område som kräver många insamlingspunkter

Hur bedömer och investerar vi i olika fordon som biogas, el och vätgas?

Biogasen – fossilfri, närproducerad och med säker tillgång

Den biogas som Frigoscandia tankar är fossilfri och produceras i Sverige från i första hand slaktavfall. Bränslet är inte bara närproducerat utan ingår också i ett viktigt kretslopp då restprodukter från livsmedelsindustrin tas tillvara och återanvänds för transporter av – livsmedel. Tillgång till biogas som drivmedel kräver inte någon uppbyggnad av ny infrastruktur utan här räcker en utbyggnad av befintliga tankstationer. Detta till skillnad från laddstationer för el-lastbilar vilka kräver uppbyggnad av helt ny infrastruktur och ställer stora krav på ledningssystemen för överföring av elektricitet i hela landet. Frigoscandias analys av politiska beslut och i nära dialog med bränsleleverantörer är att det kommer att finnas tillräcklig tillgång på biogas under de kommande åren.

Efter biogas kommer vätgas – nästa tekniksteg för Frigoscandia

Parallellt pågår utveckling av vätgasdrivna lastbilar. Vätgas är en sk. energibärare på samma sätt som elektricitet, och är därmed ingen energikälla i sig. Om vätgasen är förnybar eller fossilfri beror på om den tillverkas på ett förnybart eller fossilfritt sätt. Restprodukten från vätgas som kommer ut ur avgasröret på fordonet, är vatten. Både vätgasfordon och vätgasen som drivmedel bedöms av branschen bli tekniskt tillgängliga och kommersiellt attraktiva innan el-lastbilen blir så pass effektiv att den på avgörande parametrar är i paritet med fordon som drivs på biogas eller vätgas.

I utvecklingen av vätgasfordon så står teknologivalet för fordonsindustrin mellan bränsleceller och förbränningsmotorer. En snabb lösning bedöms vara att konvertera dieselmotorer, dvs. förbränningsmotorer, till vätgasmotorer[1].

[1] Nu ska dieselmotorn konverteras till vätgasdrift | Vi Bilägare (vibilagare.se)

Investering i el-lastbil för att jämföra och utmana

Samtidigt, för att utmana vårt strategiska beslut och vara beredda att ompröva det, har vi investerat i en el-lastbil som nyligen tagits i drift. Med detta ”referens-case” kan vi jämföra prestandan i logistikuppläggen för el-lastbil respektive biogas- och biodieselbilar kopplat till lastkapacitet, räckvidd, laddnings-/tankningstider, leasingtider och kostnader – fem betydelsefulla parametrar för att skapa lösningar som är både klimatmässigt och ekonomiskt hållbara för planeten, transportköparna och oss som logistikleverantör.

Startvärdena för el-lastbilen i mars 2023 är att den har 70 % kortare räckvidd, 80 % längre laddningstid (ej inräknat eventuell väntetid för att kunna börja ladda) 99 % färre laddnings-/tankningsställen 3 år längre leasingtid jämfört med en lastbil som körs på biogas idag. Andra generella förutsättningar som måste vara på plats i bedömning av el-bilens framtida fördelar är att elen produceras fossilfritt, och att tillverkningen av fordonen ger ett LCA-värde som är i paritet med biogas- och biodieselfordonen (Life Cycle Analysis).

Vilka målsättningar finns för våra fjärr- och distributionstransporter i Sverige?

Frigoscandia satsar på biogas- och biodieselbilar

Frigoscandias egen fordonsflotta kommer under 2023 består av 27 % biogaslastbilar och 73 % lastbilar med förbränningsmotorer som kan tanka biobaserad diesel (RME, HVO eller diesel med bioinblandning). Vårt strategiska beslut är att även i nästa upphandling för den kommande investeringscykeln 2024-2029 välja en kombination av biogasbilar och RME-konfigurerade diesel-bilar. Vi har i nära dialog med experter inom fordonsindustrin och drivmedelsbolag analyserat förväntad utveckling av fordonsteknologier, bränsletillgång, m.m. under de kommande ca fem åren. Slutsatsen är att Frigoscandia kan göra störst positiv skillnad för klimatet här och nu, genom att för de närmaste ca tre åren välja att investera i biogas- och biodieselfordon.

Målsättningar och hållbara drivmedel för internationella vägtransporter?

Begränsad tillgång på hållbara drivmedel för vägtransporter i Europa

Utmaningarna för att kunna nå målet ligger dels i den begränsade tillgången på fossilfria drivmedel i länder utanför Sverige, och dels i prisnivån på dessa bränslen. Marknaden för hållbara drivmedelsalternativ är inte lika utvecklad i övriga Europa som i Sverige. Det finns till exempel biogas och biodiesel på vissa platser, men inte längs hela de sträckor som Frigoscandia trafikerar mellan avsändare och mottagare.

Vilka hållbara energilösningar används i våra lager?

Lager med Nordisk energimix

I Frigoscandias kyl- och fryslager var vi tidigt ute med hållbara energilösningar och har under 15 år köpt förnybar el med ursprungsgarantier från vattenkraft. Detta har inneburit att koldioxid-utsläppen från våra lager har varit nära noll. Elpris-utvecklingen det senaste året har fått priserna på ursprungsgarantier att rusa i höjden och ur ett hållbarhetsperspektiv är det idag en riktigt dålig affär att lägga pengarna på nya ursprungsgarantier. Frigoscandia och våra kunder gör väsentligt större klimatnytta i minskade koldioxid-utsläpp om vi istället satsar de pengarna på att ersätta några dieselfordon med nya biogasbilar. Vi ser liknande resonemang hos exempelvis el-leverantörer som med hänvisning till prisökningen överger ursprungscertifikat för förnybar el och istället erbjuder fossilfri el med en mix av förnybar el och kärnkraft[1].

[1] Den 1 maj utökar vi på Tibber vår energimix!

Kan Frigoscandia erbjuda "lokala massbalanslösningar" till sina kunder?

I dagsläget kan Frigoscandia erbjuda kunder att vi tankar lastbilen med det fossilfria bränslet HVO i Sverige inför en internationell transport. Beroende på längden på den aktuella sträckan ger det en hållbar lösning för hela eller en del av transporten, som sedan kan behöva kompletteras med fossil eller bioinblandad diesel på kontinenten.

Frigoscandia kan också erbjuda kunder en ”lokal massbalans” i våra fordon på internationella vägtransporter genom att vi kan tanka HVO i kylaggregaten på ett antal trailrar i den europeiska trafiken. Mängden HVO ingår i den totala bränslemixen och bidrar därmed till att sänka CO2-faktorn i vår internationella trafik.

Andra drivmedelsalternativ som vi har i Sverige, som till exempel biogas eller RME kräver fordon som är anpassade för dessa drivmedel. Denna typ av fordon går därför inte att köra i internationell trafik, förrän infrastrukturen för drivmedel är utbyggd längs de sträckor som vi trafikerar.

Intresserad av fler frågor och svar?