Frigoscandia
 • Engelska

Search

 
 

Vårt miljöarbete

Långsiktigt miljöarbete

Vi arbetar långsiktigt för att minska vår inverkan på miljön och klimatet genom insatser på flera olika områden:

 • Ökat kapacitetsutnyttjande och fyllnadsgrad i lager och lastbärare
 • Investering i miljöteknik och satsning på intermodala transportlösningar
 • Utveckling av handhavande, drift och underhåll av fordon och lastbärare
 • Successivt utbyte till fordon som drivs med bränslen som ger lägre utsläpp av klimatgaser
 • Dialog för att påverka beslutsfattare till klimatstrategiska lösningar och resursbesparingar
 • Samverkan med kunder, transportörer och bränsle-/energileverantörer för att möjliggöra mer klimateffektiva lösningar

Vi arbetar långsiktigt för att minska vår inverkan på miljön och klimatet genom insatser på flera olika områden:

 • Ökat kapacitetsutnyttjande och fyllnadsgrad i lager och lastbärare
 • Investering i miljöteknik och satsning på intermodala transportlösningar
 • Utveckling av handhavande, drift och underhåll av fordon och lastbärare
 • Successivt utbyte till fordon som drivs med bränslen som ger lägre utsläpp av klimatgaser
 • Dialog för att påverka beslutsfattare till klimatstrategiska lösningar och resursbesparingar
 • Samverkan med kunder, transportörer och bränsle-/energileverantörer för att möjliggöra mer klimateffektiva lösningar

Fokusområden 2023
Under året sker både utrullning av nya fordon och ny fordonsupphandling där möjligheten till övergång av fossilfria transporter möjliggörs med hjälp av bland annat biogas och RME. 70 nya gasfordon som tas i drift senaste året beräknas minska utsläppen årligen med cirka 10 000 ton CO2. Målet för 2023 är 80 % fossilfri operation

 • Implementering av gasfordon
 • Övergång till fossilfri bränslemix (främst RME & biogas)
 • Tester av solceller på fordon och trailers
 • Implementering av hydralaggregat som går på el istället för på diesel
 • Utveckling av ecodriving & performance
 • Digitalisering av emissionsrapportering till kunder
 • Processutveckling för taxonomirapportering och hållbarhetsredovisning

Fokusområden 2023
Under året sker både utrullning av nya fordon och ny fordonsupphandling där möjligheten till övergång av fossilfria transporter möjliggörs med hjälp av bland annat biogas och RME. 70 nya gasfordon som tas i drift senaste året beräknas minska utsläppen årligen med cirka 10 000 ton CO2. Målet för 2023 är 80 % fossilfri operation

 • Implementering av gasfordon
 • Övergång till fossilfri bränslemix (främst RME & biogas)
 • Tester av solceller på fordon och trailers
 • Implementering av hydralaggregat som går på el istället för på diesel
 • Utveckling av ecodriving & performance
 • Digitalisering av emissionsrapportering till kunder
 • Processutveckling för taxonomirapportering och hållbarhetsredovisning

Grönt lager

På Frigoscandia är vi väl medvetna om att den viktigaste kilowattimmen för miljön är den sparade kilowattimmen. Därför arbetar vi alltid i första hand med energibesparande åtgärder.

Kylproduktion är energikrävande

Vi har fokus på energihushållning genom:

 • Kontinuerlig optimering av driften på våra kylanläggningar
 • Övervakning och mätning av energiförbrukning
 • Välisolerade fastigheter
 • Snabba portar och täta lastbryggor
 • Lokalt samarbete med intilliggande fastigheter för att ta vara på den värme som uppstår när vi producerar kyla

Ammoniak är det bästa kylmedlet

Ammoniak är helt klimatneutralt och skadar inte ozonskiktet. Vi använder därför ammoniak som kylmedel i våra anläggningar.

El från förnybara källor

Vi erbjuder våra kunder Grönt Lager. Vi vet hur mycket el som förbrukas för varje pall i våra lager. Grönt Lager innebär att vi köper in den mängd grön el som vi förbrukat för respektive kunds räkning.

Matförsörjning med Norden som hemmamarknad

Har ni frågor kring hur ert företags livsmedelslogistik skulle kunna optimeras och integreras bättre in i er verksamhet? Vi har den rätta kunskapen och logistiknätverket för att hitta er optimala lösning. Tveka inte att höra av er till oss.