Frigoscandia
 
 
 

Inledning

Standard Operating Procedure (SOP) definierar de grundläggande villkoren för den accepterade offerten och är en detaljerad beskrivning av den gemensamma arbetsprocessen och en övergripande instruktion för Parterna Frigoscandia AB (FS) och Kund.

Syftet med dokumentet är att beskriva överenskomna processer och rutiner samt stödja kvalitet- och förbättringsarbetet med en konsekvent implementation och efterlevnad. Dokumentet ska vara grunden vid utformningen av arbetsinstruktioner samt vid uppsättning av struktur för arbete med uppföljning och förbättring genom olika mötesforum och måltal (KPI/PI).

Det är respektive Parts ansvar att läsa, förstå och hålla berörd personal uppdaterad på innehållet i dokumentet.

Leap Delivery skulle kunna definieras som:
“en lösning där Stockfiller konsoliderar order så att en order kan innehålla artiklar från flera varuägare som vi sedan plockar och levererar till butik.”
 • Leap Delivery kan innehålla artiklar där Stockfiller är ägare men behöver inte göra det.
 • “Leap-artiklar” kan plockas inom Leap-lösningen, men kan också levereras om kunden önskar i det vanliga logistikflödet.  Med det vanliga logistikflödet menas att varorna levereras okonsoliderat med endast en varuägares artiklar på en pall. (En lagrad pall på lagret kan alltså användas i Leap-plock eller beställas ut på annat sätt).

Stockfiller är en orderplattform som kan skicka både konsoliderade order till oss (Leap delivery) eller okonsoliderade order (exempelvis i Bjuv). 

 • En varuägare kan ha vissa order via Stockfiller, andra order via annan EDI eller manuella order. En varuägare kan också ha order från Stockfiller både till Leap-flödet och i vanliga logistikflödet. Detta påverkar hur kunden/varuägaren ska faktureras.
 • En okonsoliderad order innehåller bara artiklar från en varuägare åt gången.

Processansvarig:
FS Regionchef

Om processansvarig ser att process behöver uppdateras eller ny process behöver skapas:

1. Kontakta:

 • Christopher Holmqvist, Christopher.Holmqvist@frigoscandia.com   (Leap delivery Göteborg)

Vid intern process:
Säkerställer ansvarig ovan att ändringen är okej att genomföra för alla parter (lager, transport, kundservice, kundtjänst osv).
Detta för att vi inte ska suboptimera utan hitta den bästa helheltslösningen.

Vid extern process (involverar/påverkar Stockfiller):
De meddelar även Stockfiller vilken ändring som behöver göras och varför.
Stockfiller återkopplar ett godkännande.

2. Uppdatering av process

Meddela administratör av SOP att:

 • en ändring önskas,
 • att Stockfiller godkänt ändringen (om extern process) och
 • vad de önskar att den nya processen är.

3. Följ upp att arbetet görs enligt nya processen

 • Processansvarig/Kundansvarig följer upp att verksamheten arbetar enligt de nya processerna

Processansvarig:
Säljansvarig FS

1. Om behov för avstämning eller utveckling behövs – sammankalla

Ansvarig:
Efter behov

Utförande:

Om avstämning behövs eller någon ser behov för utveckling antingen med Stockfiller eller med varuägare så sammankalla till möte och kom överens om frekvens och syfte.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Charlotte / Elin

1. Avstämning angående status och uppföljning av pågående aktiviteter

Ansvarig:
Lotta/Elin

Utförande:

Charlotte och Elin stämmer av med Stockfiller. Finns det nya utvecklingsmöjligheter att jobba på och hur går det med befintliga aktiviteter.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
FS Kundservice

2. Stämmer av status på pågående ärenden

Ansvarig:
FS Kundservice

Utförande:

Mellan mötesbokningarna följs status upp kring pågående aktiviteter.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

Viktiga deadlines (med dag menas arbetsdag)

Dag 0 kl 12.00
Avisering av lagerlagdra varor inkommer senast kl 12.00 dag 0

Dag 1 kl 14.00
Lagerlagda varor inkommer senast dagen före order

Dag 2 kl 11.00
Cross dock artiklar inkommer senast kl 11.00 dag 2

Dag 2 kl 12.00
Order inkommer från Stockfiller på EDI dag 2

Dag 3
Plock och lasting av gods ut från lager

Dag 4-och senare beroende på ledtid
Leverans i butik

Processansvarig:
Säljansvarig FS

1. Varuägare har avtal med Stockfiller och Frigoscandia

Ansvarig:
Säljansvarig FS

Utförande:

När leverantör är färdigbearbetad hos Stockfiller och avtal är skrivet med både Stockfiller och Frigoscandia är det möjligt att ta del av Leap delivery lösningen.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Uppstartsmöte

Ansvarig:
Säljansvarig FS

Utförande:

Säljare på FS har ett möte med kund där startdag beslutas och säljaren går igenom mall med insamling av masterdata som ska fyllas i inför uppstart. Mallen ska fyllas i med information om varuägaren och vilka artiklar som ska läggas upp i Leap delivery.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Masterdata ska vara ifylld och klar 5 arbetsdagar före första inleverans av gods.

Första inleverans av nya artiklar ska göras minst 5 arbetsdagar före första utleverans av gods.

Processansvarig:
Control Tower

1. Upplägg av förfrågningar

Ansvarig:
Stockfiller

Utförande:
Stockfiller öppnar excelfilen “Leap leveransplan master och förfrågningar” som finns i den delade teamsmappen “Frigoscandia – Stockfiller”.

I fliken “Förfrågan nya kunder” lägger Stockfiller in information om mottagare/butiker som önskar vara med i Leap delivery.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. FS godkänner eller nekar förfrågningar

Ansvarig:
Control Tower

Utförande:

FS Control Tower går igenom nya förfrågningar och markerar vilken leveransdag de får om de godkänns alternativt om orterna inte trafikeras eller nekas av annan anledning.

Rader för godkända butiker kopieras från fliken “Förfrågningar nya kunder” och klistras in i fliken “Master Leap Delivery”.

Kontakt:

Övrigt:
Butiker från följande kedjor är ok att lämna förfrågningar om till Leap delivery lösningen (också noterade i Master Leap Delivery på teams)

 • ICA
 • Coop
 • Matöppet
 • Tempo
 • City-Gross
 • Hemköp
 • Willys
 • Eko stormarknad
 • MatDax
 • Handlarn
 • Martin & Servera
 • Svensk Cater

Krav:

3. Upplägg i Stockfiller

Ansvarig:
Stockfiller

Utförande:
Butiker som godkänts läggs upp i Stockfiller och tilldelas leveransdag enligt vad FS angett i excelfilen “Leap leveransplan master och förfrågningar”.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Nya eller utgående varor meddelas till FS

Ansvarig:
Leverantör

Utförande:

Varuägaren ska avisera nya artiklar i sortimentet 14 dagar före artiklarna inkommer till lager.

Artikelinformationen skickas in till FS i excel-fil via mail till Kundservice.lagergbg@frigoscandia.com.

En mall skapad av FS ska användas.

När varuägaren väljer att ta ut en vara ur sortimentet så ska varuägaren meddela detta till FS.

Kontakt:
Kundservice.lagergbg@frigoscandia.com

Övrigt:

Krav:

2. Plockplats förbereds

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

FS ansvarar sedan för att varan blir tilldelad plockplats och kan påbörja expedieras senast 2 dagar efter det att varan blivit inlevererad, med andra ord; inleverans dag 1, beställning dag 2, redo för plock dag 3.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Leverantör gör transportbokning

Ansvarig:
Leverantör / Stockfiller

Utförande:
Leverantören gör en transportbokning i TA-connect om det är inrikes transport inom Sverige och leverantören önskar att Frigoscandia ska köra transporten.

Om det uppstår frågor kring transporten, om FS kör transporten, kan FSs kundservice kontaktas.

Om det är utanför vanliga arbetstider görs en vidarehänvisning direkt till jouren.

Om det är annan transportör kontaktas den som är ansvarig för transporten.

Kontakt:
kundservice.frigo.se@frigoscandia.com
010-27 999 22

Övrigt:
Info som behövs om frågor ställs till FSs kundservice om problem uppstått:

 • Leverantörens avsändningsort är viktig information vid frågor om intransporter.

För inrikes transporter:

Avbokning efter deadline debiteras enligt lagd bokning. Kontakta kundservice för att undvika onödig hämtning.
Eventuella tillägg, ändringar och expressförfrågningar måste stämmas av med kundservice.

För internationella transporter:

Avbokning efter deadline debiteras enligt lagd bokning. Kontakta kundservice för att undvika onödig hämtning.

Bokning som inkommer efter kl. 12.00 arbetsdagen före lastning har inte garanterad lastning efterföljande dag. Skulle avbokning göras av bokning som inkommit sent debiteras 80% tomfrakt.

 

Krav:

2. Mail om vad som ska ankomma skickas till FS

Ansvarig:
Leverantör / Stockfiller

Utförande:

Leverantören ska inkomma med information på artikelnivå om vad som ska levereras till lager.

Informationen ska innehålla:

 • artikel,
 • antal kartonger,
 • vikt,
 • bäst före datum,
 • avsändare,
 • inköpsorder,
 • ankomstdag

FS ska erhålla denna information via mail till avisering.gbg@frigoscandia.com senast kl. 12.00 arbetsdagen före inleverans.

Kontakt:

avisering.gbg@frigoscandia.com

Övrigt:

Krav:
Aviseringen ska innehålla information om avsändare, kund, antal pall, trailernummer, temperatur och önskad tid.

3. Mail-avisering skickas till FS

Ansvarig:
Leverantör / Stockfiller

Utförande:

FS ska erhålla aviseringar av inleveranser till lager via mail senast kl. 12.00 arbetsdagen före inleverans.

FS återkommer därefter med en bokad lossningstid.

Det fysiska godsmottaget sker vardagar med start mellan kl 07.00 och 14.00.

Kontakt:

avisering.gbg@frigoscandia.com

Övrigt:

Om ingen avisering gjorts planeras bilen in med hänsyn till fastställd lossningsplan på bästa möjliga slottid.

Krav:

Då Leverantör har behov av avvikelse från detta gör Leverantören och FS speciell överenskommelse vid varje tillfälle.

Aviseringen ska innehålla information om avsändare, kund, antal pall, trailernummer, temperatur och önskad tid.

4. Transportdokument och kollimärkning

Ansvarig:
Personal hos leverantör

Utförande:
Gods förbereds inför lastning.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Varje enskilt kolli i en sändning skall förses med en av Frigoscandia godkänd och korrekt ifylld kollietikett.

För varje inrikes sändning ska uppdragsgivaren/avsändaren använda en fraktsedel utformad enligt SIS-standard med unikt fraktsedelsnummer. För utrikes transporter ska CMR-fraktsedel användas.

Transportetiketten ska vara utformad enligt specifikationen för transportetikett STILL enligt GS1-standard (motsvarar STE). Etiketten ska minst innehålla information enligt FS standardetikett som visas här.

På en pall behövs två etiketter. En placeras på kortsidan och en på högra långsidan, som på bilden nedan.

På mindre lösa transportkolli placeras etiketten på kollits ovansida.

5. Lastning av gods

Ansvarig:
Chaufför/Personal hos leverantör

Utförande:
Gods lastas

Kontakt:

Övrigt:
Temperatur

Frigoscandia har särskilda rutiner för styckegodssändningar av kyl- och frysvaror dvs. för sändningar som inte fyller ett eget lastutrymme och samlastas i ett lastutrymme. Rutinerna gäller för att värmevandring från olika sändningar ska minimeras under transport:

 • samlastad fryst transport sker i -18°C eller kallare
 • samlastad kyld transport sker i +2°C till +8°C
 • godsets ilastningstemperatur ska alltid vara inom respektive temperaturzon
 • temperaturreserv ska finnas i godset. Samlastat gods ska alltså hålla en ilastningstemperatur som underskrider maxtemperaturen med minst 2°C vid ilastning. (Exempel: om max produkttemperatur är +4°C ska godset hålla högst +2°C vid lastning, om max produkttemperatur är -18°C ska godset hålla högst -20°C vid lastning)
 • gods som bokats för samlastning men håller fel temperatur vid ilastning kan avvisas för att skydda andra varor som samlastas i lastutrymmet.

Uppdragsgivaren/avsändaren ansvarar för att godset vid utlastning överensstämmer med den temperatur som angivits för uppdraget. Frigoscandias chaufför har rätt att kontrollera godsets temperatur före lastning. Visar kontrollmätningen att godset inte har den temperatur som det ska transporteras under, äger Frigoscandia rätt att neka att utföra transportuppdraget samt att debitera för bokat transportuppdrag.

Krav:

6. Gods transporteras från leverantör till FS Leap Delivery Lager

Ansvarig:
Leverantör / Stockfiller

Utförande:
Om leverantören har skickat transportbokning till FS så transporterar FS transporten.

Kontakt:

Övrigt:
Överenskommelse ska göras av när godset ska vara klart för avhämtning på lastdagen.

Den part som upptäcker att den är försenad utifrån överenskommen eller normal lastningstid har skyldighet att upplysa den andra parten om detta så snart förseningen kan förutses. Om avsändare är försenad så fråntar sig Frigoscandia ansvaret för eventuella förseningar.

Krav:
Leverantören ansvarar för att alla transportkolli är uppmärkta med korrekta och tydligt ifyllda transportetiketter.

Leverantören ansvarar för att godset ur transport- och hanteringssynpunkt är packat och emballerat på ett ändamålsenligt sätt utifrån emballagets förmåga.

Processansvarig:
Lagerchef

1. Avisering

Ansvarig:
Leverantör / Stockfiller

Utförande:

Avisering inkommer via mail som inköpsorder.

Övrigt:

Om skickad avisering behöver tas bort ska leverantören skicka mail till FS med info om detta.

Krav:
Avisering via mail ska göras senast kl 12 dagen före lossning.

2. Lossning

Ansvarig:
Transportör eller FS Lagerpersonal

Utförande:

Vid importleveranser ansvarar FS för lossning av ankommande pallagda produkter.

Vid mottag av inrikes ankommande sändningar lossar transportören själv enheten till mottagningsytan.


Övrigt:

Produkterna är tillgängliga för ordergivning kl. 07.00 arbetsdagen efter inleverans, och tillgängligt för plock och utlastning två arbetsdagar efter inleverans. Detta gäller under förutsättning att gods inkommit enligt ovan.

Leverantören ansvarar för att informera FS hur palltransaktioner skall ske vid mottag.


Krav:

 • Inkommande pallar ska komma in med max höjd 1250 mm och bottenmåtten 800×1200 mm, vilket är leverantörens ansvar.
  Om leverantören önskar leverera på andra lastbärare eller högre pallhöjder ska detta först godkännas av FS.
 • Gods som inlevereras till FS för leverantörens räkning ska vid ankomst vara märkt med godsetiketter som använder EAN128 kod enligt GS1 standard.
  FS ombesörjer uppmärkning ifall etiketterna är söndriga eller annars sporadiskt måste ersättas. Informationen som finns på etiketten måste också överensstämma med godset på pallen. Annars måste ny etikett skapas.
 • Gods som ankommer till lagret ska vara försorterat så att varje lastbärare bara innehåller en artikel och en batch. I annat fall ombesörjer FS palläggning, sortering, lastfixering och märkning av ej artikel- och batchrena pallar för att kunna lagra och hantera detta gods.

3. Temperaturkontroll

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Genomförs på samtliga sändningar. Resultatet av dessa mätningar antecknas och registreras även i WMS i samband med godsregistreringen.
Kontrollen utförs enligt riktlinjer från Livsmedelsverket.

Övrigt:

Portabla termometrar och kalibreringstjänster tillhandahålls av FS.

Krav:

Krav vid inleverans är som högst -18°C för frysta varor och 6°C för kylda varor

4. Mottagskontroll

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Mottagningskontroll omfattar:

 • att leverans från leverantör överensstämmer med uppgifter i fraktsedel/CMR och följesedel och i de fall avvikelser förekommer, att avvikelserna mot fraktsedel/CMR noteras på fraktsedel/CMR.
 • bäst före-datum, temperatur, antal kolli och pall samt att i de fall avvikelser mot fraktsedel/CMR förekommer, dubbelkontroll utförs och dokumenteras genom signering av fraktsedel/CMR.
 • kontroll av lastbärare, typ och kvalitet, samt stämpling och signering av fraktsedel/CMR med korrekt antal. Okulär besiktning av samtligt gods genomförs och eventuella skador registreras på fraktsedel, i WMS och godkänns av levererande chaufför.
  Okulär besiktning av samtliga lastbärare genomförs och godkända respektive ej godkända EUR-pallar registreras på fraktsedel, i WMS och godkänns av levererande chaufför.

Mottagningssedel skickas via mail vid avslutat mottag.

Leverantören ansvarar för att informera om vem som ska vara mottagare av dessa mail.


Övrigt:
Om fel upptäcks ska Leverantör kontaktas.

Krav:

5. Godsregistrering

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Mottagspersonal tar emot och skriver in samtliga volymer som ankommit till lagret i WMS.

Övrigt:


Krav:

6. Inlagring

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

För lagerlagda produkter läser truckförare palletikett och lagrar in godset på lagringsplats.
Mottagspersonal avslutar inskrivning av inleveransen.
WMS återrapporterar till Stockfiller att godset ankommit.
Saldot är efter detta steg tillgängligt för orderläggning.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Avisering

Ansvarig:
Leverantör / Stockfiller

Utförande:

Avisering inkommer via mail som inköpsorder.

Övrigt:

Om skickad avisering behöver tas bort ska leverantören skicka mail till FS med info om detta.

Krav:
Avisering via mail ska göras senast kl 12 dagen före lossning.

2. Lossning

Ansvarig:
Transportör eller FS Lagerpersonal

Utförande:

Vid importleveranser ansvarar FS för lossning av ankommande pallagda produkter.

Vid mottag av inrikes ankommande sändningar lossar transportören själv enheten till mottagningsytan.


Övrigt:

Cross-dock artiklarna behöver inleveras senast 11.00 för att vara tillgängliga för ordergivning kl. 12.00 samma dag som inleverans.

Artiklarna är tillgängliga för plock och utlastning en arbetsdag efter inleverans. Detta gäller under förutsättning att gods inkommit enligt ovan.

Leverantören ansvarar för att informera FS hur palltransaktioner skall ske vid mottag.


Krav:

 • Gods som inlevereras till FS för leverantörens räkning ska vid ankomst vara märkt med Stockfillers skanningsbara etikett. Varje karting ska vara märkt med etiketten som visar mottagaren av etiketten.
 • Gods som ankommer till lagret kan ha flera mottagare på samma pall. Men kartonger som ska till samma mottagare ska vara placerade intill varandra på den inkommande pallen.

3. Temperaturkontroll

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Genomförs på samtliga sändningar. Resultatet av dessa mätningar antecknas och registreras även i WMS i samband med godsregistreringen.
Kontrollen utförs enligt riktlinjer från Livsmedelsverket.

Övrigt:

Portabla termometrar och kalibreringstjänster tillhandahålls av FS.

Krav:

Krav vid inleverans är som högst -18°C för frysta varor och 6°C för kylda varor

4. Mottagskontroll

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Mottagningskontroll omfattar:

 • att leverans från leverantör överensstämmer med uppgifter i fraktsedel/CMR och följesedel och i de fall avvikelser förekommer, att avvikelserna mot fraktsedel/CMR noteras på fraktsedel/CMR.
 • temperatur, antal kolli och pall samt att i de fall avvikelser mot fraktsedel/CMR förekommer, dubbelkontroll utförs och dokumenteras genom signering av fraktsedel/CMR.
 • kontroll av lastbärare, typ och kvalitet, samt stämpling och signering av fraktsedel/CMR med korrekt antal. Okulär besiktning av samtligt gods genomförs och eventuella skador registreras på fraktsedel, i WMS och godkänns av levererande chaufför.
  Okulär besiktning av samtliga lastbärare genomförs och godkända respektive ej godkända EUR-pallar registreras på fraktsedel, i WMS och godkänns av levererande chaufför.

Mottagningssedel skickas via mail vid avslutat mottag.

Leverantören ansvarar för att informera om vem som ska vara mottagare av dessa mail.


Övrigt:
Om fel upptäcks ska Leverantör kontaktas.

Krav:

5. Godsregistrering

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Mottagspersonal tar emot och skriver in samtliga volymer som ankommit till lagret i WMS direkt på kundnummer 66500. Det behövs därför ingen ombokning av dessa artiklar.

Cross-dock artiklarna behöver inte heller lagras in.

Övrigt:


Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Mottag av gods görs

Ansvarig:
FS Lagerpersonal /Chaufför

Utförande:
En inleverans av gods görs till FS lager. Pallar ställs upp på mottagsyta.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Noterar information om pallarna på fraktsedel

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Lagerpersonal noterar på fraktsedel antalet pall som är godkända.

Om leverantör är med i PÖS stämplas fraktsedeln och skickas till LMS om det är en avvikelse i antal godkända pall.

Vid inleveranser där FS är transportör för inrikes transporter i Sverige och fraktbetalaren har köpt tjänsten PÖS för EUR-pallar sker pallöverföring enligt dessa villkor mellan avsändaren och FS lager. Detta innebär att lager övertar ägandet av den fysiska EUR-pallen.

Leverantören ansvarar för att meddela mottagarens PÖS-nummer när avisering skickas till FS. Om PÖS-nummer saknas på order så belastas leverantörens pallkonto.

Om leverantören inte är med i PÖS skriver lagerpersonal digitala pallkvitton i WMS som når LMS:

Vid inleveranser där leverantören har köpt pallar tillsammans med godset kan FS gottgöra godkända EUR-pallar via pallkvitto på leverantörens pallkonto i FS:s lastmaterielsystem. Den fysiska pallen tillhör i så fall därefter FS och leverantören har ett tillgodohavande via pallsaldo.

FS kontrollerar i dessa fall samtliga EUR-pallar och anger på pallkvittot hur många som är godkända. Endast godkända pallar gottgörs leverantören. Leverantören ansvarar för att ge FS information på fraktsedel och inkommande avisering hur bokföring av godkända EUR-pall ska hanteras.

Om inte leverantören informerat om ovan så sker pallbyte med transportör. FS utför då detta med pallkvitto till transportör. Inget fysiskt pallbyte sker.

 

Kontakt:

Övrigt:

Leverantören erhåller saldobesked för EUR-pallar två gånger per månad; per den 15:e och den siste. Leverantören ansvarar för att informera om listan uteblir så FS kan åtgärda detta.

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Lagring av lagerlagda volymer sker på lagringsplats.
Lagring av plockpall sker på specifik plockplats för varje artikel i plockområde.

Övrigt:
Frysta artiklarna ska lagras fryst och de kylda kylt.
Torra produkter registreras som kylda varor.

Vid utförande av lagringsuppdrag ansvarar FS för att lagerstyrning sker med bäst före datum i enlighet med FEFO-principen.

Krav:
Fryslagring respektive kyllagring beroende på informationen som finns om artikeln.

Processansvarig:
Lagerchef

1. Order inkommer till FS

Ansvarig:
Leverantör / FS / Stockfiller

Utförande:
Stockfiller skickar kundorder till FSs WMS via EDI. Stockfiller aggregerar order till samma mottagare och minimerar därmed antalet sändningar för mottagaren till endast en per temperaturzon och leveranstillfälle.

Mottag av order till FS lagersystem ska ske senast kl. 12.00 arbetsdagen före utleverans.

Order lämnade efter detta klockslag, och som inte inkommer från Stockfiller, behandlas som expressorder och levereras även separat från Leap Delivery leveranserna. Leverantör ska kontakta FS för accept angående expressorder innan eventuell expeditionsorder skickas över till FS.

Frigoscandia ansvarar för att baserat på ordern direkt vid mottagandet skapa en preliminär transportbokning till FS:s transportsystem som uppdateras efter att ordern är klar och utleveransregistrering gjorts i lagersystemet.

Frigoscandia ansvarar för att återrapportering av utlevererade order görs via EDI till Stockfiller.

Övrigt:
Preliminär transportbokning görs med FS Inrikes Transport.

Krav:

För att utföra transportbokningen måste följande nödvändiga information skickas med i ordern som kommer via Stockfiller, vilket som minimum är:

 • Avsändarens namn
 • Avsändarens gatuadress
 • Avsändarens postnummer och postort
 • Mottagarens namn
 • Mottagarens gatuadress
 • Mottagarens postnummer och postort
 • Transporttemperatur
 • Lastningsdag
 • Leveransanvisning
 • Mottagarens pallregistreringsnummer när PÖS-transaktion beställs

2. Påfyllning och Ombokning av artiklar

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
En excelfil används för att ta fram vilka artiklar som behöver fyllas på i plockområdet.

Excelfilen är uppkopplad mot FAS och hämtar vilka artiklar som behöver fyllas på i plockområdet.

FS Lagerpersonal flyttar pall från lagringplats till plockområdet så att plockare har tillgång till allt gods som behövs till plock.

När påfyllningarna är gjorda kör man filen igen för att kontrollera behovet för ombokning.

Vid ombokningen flyttas artiklar i FAS från saldo på leverantörens Leap-kundnummer till Leap-kundnumret 66500.

Övrigt:

Krav:

3. Order aktiveras

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Administratör från FS aktiverar order i WMS.
FSs WMS skapar även plockuppdrag.

Övrigt:

Krav:

4. Eventuell transportbokning görs

Ansvarig:
Dataöverföring

Utförande:
Det görs automatisk en uppdatering av transportbokningen när ordern har avslutats.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Orderstart och plock av orderrader

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Plockare startar sin plockrunda genom att ta nästa plocklista.
Plockare kör och hämtar lastbärare, vilket är halvpall i wellpapp om inget annat anges på plockordern.
Plockare inleder sedan plock enligt plocklistan.

Övrigt:

Om krossade artiklar hittas under plock som inte beror på FS ska läggas över på en annan pall och spärras vid mottag. Detta går sedan ut på order enligt kunds instruktion.
Om krossade artiklar under plock som beror på FS ska dessa lagerjusteras med kod 4.

FS ansvarar för följande:

 • att alla transportkollin är uppmärkta med korrekta och tydligt ifyllda transportetiketter
 • att godset ur transport- och hanteringssynpunkt är packat och emballerat på ett ändamålsenligt sätt utifrån emballagets förmåga. Det är varuägarens ansvar att informera FS om produkter med specifika hanteringskrav.
 • att tillhandahålla fraktdokument för leveranser till mottagare enligt FS:s transportvillkor
 • att packning av varor sker på halvpallar av wellpapp om inget annat anges på order
 • att effektiv och säker packning av pallarna sker, innebärande att den disponibla höjden utnyttjas till största möjlig mån på pallen, dock max 1250 mm

Krav:

2. Gör pall redo för lastning

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Färdigplockad pall plastas, avrapporteras och etiketteras och körs till uppställning.
Återrapportering av plock går iväg via EDI.

Fraktsedel och följesedel aktiveras och skrivs då ut.

Övrigt:

Krav:

3. Transport av butiksorder från Leap delivery lager till butik

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:
FS inrikes transport SE är ansvarig för leveranser till butik och levererar på den bestämda leveransdagen i Leap delivery. Leveranser inom Leap delivery sker i enlighet med Leap deliverys egna leveransplan.

Övriga inrikes leveranser i Sverige sker i enlighet med Frigoscandias Transportplan https://frigoscandia.com/planera-transport/ samt enligt Frigoscandias villkor för tempererade transporter https://frigoscandia.com/villkor/

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Varuägare meddelar vad de vill donera

Ansvarig:
Varuägare

Utförande:
Varuägaren meddelar lager över mail vad de vill donera med information om exempelvis artikel, batch, bäst före och antal kartonger/pall.

Kontakt: 

kundtjanstlager.gbg@frigoscandia.com

Övrigt:

FS kan skicka en lista över mail som visar produkter som håller på att gå ur datum enligt önskemål från varuägaren.

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

2. Uttag ur lager till klipp och donation

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Om produkterna har en donationsmottagare kan FS skapa utorder med GAN-nummer 333333 och kommentar ”Donation”. Varuägaren meddelar då hur produkterna ska hämtas upp och när och om de önskar att FS kör transporten.

Donationen kan också erbjudas via Stockfiller. I så fall behöver varuägaren meddela detta önskemål så att FS kan förbereda detta upplägg med Stockfiller. Varuägaren meddelar även vem som de önskar erbjuda donationen till så det lägg upp mot dessa mottagare i Stockfiller.

Om varuägaren önskar finns det också möjlighet att lägga upp produkterna som Klipp-artiklar till reducerat pris i Stockfiller innan de erbjuds som donation. Då behöver varuägaren meddela vilket pris produkten ska erbjudas för, vilka mottagare som ska få erbjudandet och när det ska övergå i donation om det finns produkter kvar som inte köpts som Klipp.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Varuägare meddelar vilka spärrar som ska göras

Ansvarig: 
Varuägare

Utförande:

Order från spärrat lager ska skickas från varuägaren direkt till FS i mail till adress.

Ämnesraden ska innehålla informationen ”Order från spärrat lager”.

Varuägare noterar i mailet vad som ska göras med godset, exempelvis kasseras eller doneras.

Kontakt:

kundtjanstlager.gbg@frigoscandia.com

Övrigt:

Varuägaren ansvarar för bevakning av när spärr av lagersaldon ska göras och även bevakning av när spärrarna ska hävas.

Allt gods som inte ska vara tillgängligt på grund av kort datum ska spärras. FS behöver information av varuägaren på morgonen om det finns gods som ska spärras från dagens orderläggning.

Ett automatiskt mail innehållande en lista med saldoposter som har kort hållbarhet enligt varuägarens datumpolicy skickas kan skickas till varuägaren. Varuägaren ansvarar för att informera om vem som ska vara mottagare av dessa mail. Varuägaren ansvarar för att informera om listan uteblir så FS kan åtgärda detta.

Krav:

2. FS spärrar, lägger och utför spärrorder

Ansvarig: 
FS Lagerpersonal

Utförande:
FS lägger eventuella spärrorder i FSs WMS.

Dessa order skrivs ut och återrapporteras. Om spärr beror på datum plockar FS klart dagens plock innan spärrorder görs och körs.

Om det finns gods kvar på en pall i plockområdet som ska spärras tas den ut ur plockområdet.

Spärrar som ska göras på lagerlagt gods som inte ska till plockområdet kan spärras direkt.

Spärrarna i detta steg måste vara klara innan nya order aktiveras för morgondagens plock.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. Spärrtransaktion

Ansvarig: 
FS

Utförande:
Lagersaldofilen som skickas på natten innehåller information om det som är spärrat i lager.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

4. Varuägare skickar kassationsorder

Ansvarig: 
Varuägare

Utförande:
Varuägare skickar kassationsorder till FS via mail för att godset ska kunna tas ut från FSs WMS. Om donation kan göras meddelar varuägaren FS det istället och en donationsorder skapas för godset.

FS lägger en manuell kassations/donationsorder som triggar att en truckförare får en order om att hämta den spärrade pallen och flytta den från lagerplatsen.

I de fall FS ska utföra en destruktion debiteras alla kostnader vidare, inklusive framtagning av nödvändig dokumentation.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Varuägaren meddelar att de vill ha en årlig inventering

Ansvarig:
Varuägaren

Utförande:
Varuägaren meddelar FS att de vill ha en årlig inventering gjord.
Tillsammans med FS bokas ett datum in för detta.

Övrigt:

Kontakt: 

kundtjanstlager.gbg@frigoscandia.com

Krav:

En inventering görs kostnadsfritt för varuägaren en gång per år enligt avtalet. Tidpunkt för årlig inventering ska bokas fyra veckor innan utförande. Varuägaren kan dock framföra önskemål om ytterligare inventeringar som ersätts genom timtaxa. Detta ska planläggas enligt överenskommelse mellan varuägaren och FS.

2. FS utför årlig inventering

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
FS utför inventeringen på kundens uppdrag

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Inventering av varuägares artiklar

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Utvalda artiklar och varuägare inventeras efter behov.
Inventering av plockartiklar görs enligt gällande rutin.
Detta leder till en rättning om en saldodifferens med kod 6 skulle hittas.

Övrigt:

Krav:
Alla dokument ska vara lägst i status 4 (avslutad) innan inventering kan påbörjas.
Inga ombokningar för framtida order kan ha påbörjats om inventering ska göras.

2. FS utför inventering

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
FS utför inventeringen

Övrigt:

Krav:

3. Varuägare får rättelsebekräftelse

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Varuägarens får en rättelsebekräftelse på pdf över mail.

Mailet skickas med automatik direkt när rättelsen har avslutats.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Well-pall behöver beställas

Ansvarig:
FS Lagerchef

Utförande:
Lagerchef ser att en beställning av kartonger behöver göras och beställer från Tetec.

Kontakt:

Övrigt:
Beställningar läggs varannan vecka om inte annat behov uppstår.

Krav:

2. Well-pall tas emot på lager

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
När pallar inkommer till lagret placeras de på pallplats.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. Kontroll av antal well-pall

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Inför en ny beställning räknas antalet well-pall för att säkerställa att antalet räcker till nästa leverans.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
FS Reklamation

1. Butik reklamerar till Stockfiller

Ansvarig:
Stockfiller

Utförande:
Butik reklamerar och förklarar felet/bristen.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Reklamation noteras

Ansvarig:
Stockfiller

Utförande:
Stockfiller fyller i sin reklamationsfilen. (Temporär lösning tills utveckling av nytt uppföljningssätt är implementerat).
Filen är delad med Google sheets mellan Frigoscandia och Stockfiller och går alltså att nå online.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. Lägger över reklamation i ärendehanteringssystemet CE

Ansvarig:
FS Customer Service

Utförande:
När en ny reklamtion lagt in i Excelfilen från Stockfiller läggs denna information över i CE manuellt.
Om reklamation berör Göteborg kan de meddelas direkt i systemet, medans om reklamationen berör Bjuv så behöver anläggningen nås via mail. Reklamationen kan också flyttas till FS reklamationsavdelning eller FS Transport för hantering.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

4. Ansvarig gör avslag eller ger bifall

Ansvarig:
FS lagerpersonal / FS Reklamationsavdelning

Utförande:
Tilldelad person tittar närmare på reklamationen och gör avslag eller ger bifall i Excelfilen “Stockfillers reklamationsfil”.

Kontakt:

Övrigt:
Filen inkommer med information om felet på skadan och tilldelad ansvarig vilket är antingen transport eller lager.

Krav:
Reklamationerna ska läggas in i filen senast kl 09.00 varje helgfri vardag.

5. Stockfiller skickar faktura på bifallna reklamationer????

Ansvarig:
Stockfiller

Utförande:
?

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
FS Kundservice

1. Avvikelse skickas till FS alternativt internt

Ansvarig:
Stockfiller / FS Transport

Utförande:
Antingen skickar Stockfiller in en avvikelse eller så rapporteras det in från verksamheten på FS. Det kan då vara exempelvis personal på terminaler eller chaufförer som meddelar att allt gods inte hittas. Internt läggs ärenden in i Alystra och kan direkt följas av Kundservice.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Lägger över avvikelse i ärendehanteringssystemet CE

Ansvarig:
FS Kundservice

Utförande:
När en ny avvikelse meddelats till kundservice läggs denna information över i CE manuellt. Ärendet stängs i Alystra när det lagts över i CE.

Kundservice hanterar avvikelsen och ställer frågor vidare till berörda för att ta reda på vad som hänt.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. Åtgärd beslutas

Ansvarig:
FS Kundservice

Utförande:
Kundservice undersöker när eventuellt upphittat gods kan levereras och meddelar kund detta.

Om gods inte hittas hänvisas kunden till reklamationsavdelningen.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
FS Lagerchef

1. Leverantör beslutar att återkalla gods

Ansvarig:
Leverantör

Utförande:
En avvikelse upptäcks som gör att varuägaren beslutar att gods ska återkallas.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Leverantören meddelar FS vad som ska återkallas

Ansvarig:
Leverantör

Utförande:
Leverantören meddelar FS att godset ska återkallas.
Leverantören meddelar även om gods i lager ska spärras eller ej och avsikten med listan.
Information om vilken artikel, batch och bäst före datum som ska återkallas ges till FS.

FS får information om vart listan på berörda kunder ska skickas.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. FS spärrar i lager och tar fram listor på kunder som fått leverans

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
FS kontrollerar vilka dagar som denna artikel, batch och bäst före datum har plockats.

FS tar fram en lista på vilka kunder som fått leverans de plockdagarna.
Listan kan tas fram via en dtf eller i WMS via SPÅRA SPÅRAPARTI och genom att fylla i värde på kundnummer, artikelnummer och parti.

Alternativt söka på bäst före istället för parti i formatet ÅÅÅÅMMDD.

Om ett parti innehåller flera bäst före kan man lägga till en rad under parti.
Bara rulla i bilden så dyker det upp nya tomma rader där du kan skriva DDFIFO.

Om gods med artikeln och batchen finns kvar i lager spärras dessa om leverantören angett att detta ska göras.

En kontroll om artikeln och batchen finns i plockområde görs i så fall också.

Listan skickas till angiven adress.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

4. Kunder som fått leverans meddelas

Ansvarig:
Leverantör

Utförande:
Kunder som fått leverans av artikeln (och specificerad batch och bäst före datum) meddelas av leverantören.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Control Tower

1. Leap Delivery leveransdag

Ansvarig:
Control Tower

Utförande:
Leap master filen visar vilka leveransdagar som överenskommits i Leap delivery för olika mottagare.
Där finns en flik där Stockfiller lägger upp önskemål om nya butiker.
Inför en ny helgplanering så ska dessa ha gåtts igenom och leveransdag lagts upp för de som är godkända.
Detta för att hänsyn ska tas till dessa butiker också när helgplaneringen görs.

Kontakt:
Magnus.berglund@frigoscandia.com
och
ct.frigo.se@frigoscandia.com

Övrigt:

Krav:

2. Stockfiller uppdaterar ändringar enligt Leap-mastern

Ansvarig:
Stockfiller

Utförande:
Om ändringar gjorts sedan förra Leap mastern uppdaterades i Stockfiller, som exempelvis kan bero på ny turplan etc, behöver Stockfiller uppdatera ordinarie schema med ändringar innan helgschemat börjar gälla.

Annars kommer resultatet inte att stämma, och ändringar som behöver göras kan missas i analysen.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. Skapa ny masterfil och återställ ändringar

Ansvarig:
Control Tower

Utförande:
När ändringarna som behöver uppdateras är skickade till Stockfiller så sparas först en kopia på teams, och sedan kopierar nya schemat in i kolumnerna med förra schema-upplägg. Då kommer formlerna ändras så det står att det inte är någon ändring på rad längre.

Spara därefter nya mastern och markera i fliken nya kunder var senaste tillagda kunden var vid detta uppdateringstillfället.

Detta görs för att det ska bli tydligt för Stockfiller nästa gång de ska göra en uppdatering vilka ändringar som är nya.
Hoppar man över detta steg kommer det stå kvar att ändringar behöver göras trots att de redan är fixade av Stockfiller.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

4. Öppna Excelfil för beräkning av röd dags påverkan

Ansvarig:
Control Tower

Utförande:
Öppna excelfil och uppdatera Masterfliken med data från uppdaterade Leap master filen genom att kopiera och klistra in kolumnerna A-Z. Ta bort gamla datat i Excelfilen för beräkning av röd dag. OBS, det finns formler inlagda till höger om kolumn Z som inte får raderas.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

5. Ta bort tomma rader

Ansvarig:
Control Tower

Utförande:
Leap mastern kan innehålla tomma raderade rader.
En rekommendation är att ta bort dessa rader för att resultatet ska bli tydligt.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

6. Beräkna nya leveransdagar

Ansvarig:
Control tower

Utförande:
Filen kommer med hjälp av formler beräkna de nya order-, last- och leveransdagarna för vardera mottagare.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

7. Uppdatera flik “Justeringar pga röd xxxdag”)

Ansvarig:
Control tower

Utförande:
Gå till fliken “Justeringar pga röd xxxdag”, högerklicka i tabellen och uppdatera.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

8. Fliken “Åtgärder röd dag”

Ansvarig:
Control Tower

Utförande:
Byt till fliken “Åtgärder röd dag”. Hämta alla justeringar som behöver göras genom att fylla i veckodagen för den röda dagen i både orderdag, lastdag och lossdag. Då fås (nästan) alla fall som påverkas av den röda dagen. Ett ytterligare fall som behöver tas hänsyn till är att det behövs förlängd  ledtid mellan order och lastdag då lastning och lossning är vardagen efter den röda dagen. Eftersom det normalt sätt att två dagar mellan dessa så fångas det inte upp när man söker på ordinarie order, last och loss för den röda dagen.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

9. Kopiera resultatet till ny flik

Ansvarig:
Control Tower

Utförande:
Gå igenom de olika utfallen och dela upp på vilken vecka som orderdagen infaller.
Notera vilka datum som utfallen gäller för, enligt Stockfillers önskemål.

Formlerna baseras nämligen på vilken vecka leveransdagen är. En leveransdag flyttas endast inom samma vecka. Men en flytta av leveransdag kan innebära att orderdagen byter vecka från ordinarie orderdag till ny orderdag. Stockfillers logik bygger på orderdagen.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

10. Dela dessa “kopierade flikar” med resultatet

Ansvarig:
Control Tower

Utförande:
Dela flikarna med det inklistrade resultatet och datumen med Stockfiller i teamsmappen och på mail.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:
Schemat ska skickas till Stockfiller 3 veckor före röda dagen.

Processansvarig:
FS Regionchef

1. Uppdatera excelfil med Transporttransaktioner

Ansvarig: 
FS Regionchef

Utförande:
Öppna senaste filen
Döp om filen med periodens datum. Datumintervallet är 1-15 eller 16 till sista datumet i månaden.

I fliken uppdatera väljer man datumintervall och trycker på uppdatera.
Data hämtas då från FAS.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:
Detta arbete görs första arbetsdagen i månaden och runt den 16e varje månad.

2. Maila filen

Ansvarig:
FS Regionchef

Utförande:
Siffror jämförs först med faktureringsfilen och ska stämma överens.

Om de två underlagen stämmer överens mailas filen internt inom FS

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. Fakturasammanställning tjänst

Ansvarig:
FS Regionchef

Utförande:

Kostnad per tjänst sammanställs i en annan excelfil för att få en bättre överblick och för att få rätt tjänstekod för fakturering.

I denna filen kan man också lätt se en kunds utveckling.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

4. Fakturera Leap-tjänsterna manuellt

Ansvarig:
FS Regionchef

Utförande:

Kostnader för Leap-tjänsterna läggs in per varuägare manuellt i FAS.

Detta skickas på samma faktura som övriga tjänster som faktureras automatiskt (men gäller olika tidsperioder).

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
FS Regionchef Warehouse GBG

1. Öppna fakturerings-filen

Ansvarig: 
FS Regionchef

Utförande:
Öppna filen “Faktureringsunderlag – Leap delivery – GTIN_och_minidebitering”

Kontakt:

Övrigt:

Krav:
Detta arbete görs första arbetsdagen i månaden och runt den 16e varje månad.

2. Uppdatera nya leverantörer

Ansvarig:
FS Regionchef Warehouse

Utförande:
Gå till fliken “Kunder – Lagerlagt eller Crossdock”.

Lägg till kundnummer för eventuella nya kunder sedan förra faktureringen och ange om deras artiklar är lagerlagda eller cross-dock.

Denna informationen behövs för att priserna som faktureras ska bli korrekta.

Övrigt:

Krav:

3. Uppdatera DMT och eventuellt priser

Ansvarig:
FS Regionchef Warehouse

Utförande:
Gå till fliken “Prislista”.

Fyll på med DMT-värden. Dessa hämtas från https://frigoscandia.com/villkor/drivmedelstillagg/
Uppdatera veckonummer och datum och fyll därefter i DMT.

Övrigt:

Krav:

4. Kontrollera EAN och Artikelregistret

Ansvarig:
FS Regionchef Warehouse

Utförande:
Gå först till fliken “Kontroll – Uppdatera artikelreg”.

Välj “Data”, “Frågor och anslutningar” och högerklicka under “Anslutningar” (i rutan som kommer upp till höger på skärmen) på “Kontroll – Uppdatera artikelreg”. Välj Uppdatera. Skriv eventuellt in lösenordet till FAS.

Gå därefter till fliken “Kontroll av EAN”.

Uppdatera start date i cell B1 i formatet ÅÅÅÅMMDD.

Välj därefter igen “Data”, “Frågor och anslutningar” och högerklicka under “Anslutningar” (i rutan som kommer upp till höger på skärmen) men denna gången på “Kontroll av EAN”. Välj Uppdatera. Skriv eventuellt in lösenordet till FAS.

Kontrollera kolumn “Leverantör” genom att kolla om det går att filtrera fram att leverantör “SAKNAS” på någon rad.
Om leverantör saknas så hittas inte EAN för den artikeln och anledningen måste undersökas innan resten av faktureringen görs.

Gå vidare till nästa steg när alla rader har en leverantör kopplad till sig.

Övrigt:

Krav:

5. Uppdatera faktureringsunderlag för Crossdock

Ansvarig:
FS Regionchef Warehouse

Utförande:
Gå till fliken “Data – Crossdock”.

Skriv in create date i cell B1 i formatet ÅÅÅÅMMDD.

Välj “Data”, “Frågor och anslutningar” och högerklicka under “Anslutningar” (i rutan som kommer upp till höger på skärmen) på “Data1”. Välj Uppdatera. Skriv eventuellt in lösenordet till FAS. Det kan ta en stund att hämta det nya faktureringsunderlaget. Håll koll nere till vänster i exceldokumentet där det står “Kör bakgrundsfråga”.

För crossdock-artiklar fakturerar vi per kartong och inte per orderrad.
Därför används kod 040 både för att beräkna transporten och för att beräkna plockpriset.
Även kod 180 hämtas för dessa kunder.

Övrigt:

Krav:

6. Uppdatera faktureringsunderlag för Lagerlagt

Ansvarig:
FS Regionchef Warehouse

Utförande:
Gå till fliken “Data – Lagerlagt”.

Skriv in create date i cell B1 i formatet ÅÅÅÅMMDD.

Välj “Data”, “Frågor och anslutningar” och högerklicka under “Anslutningar” (i rutan som kommer upp till höger på skärmen) på “Data”. Välj Uppdatera. Skriv eventuellt in lösenordet till FAS. Det kan ta en stund att hämta det nya faktureringsunderlaget. Håll koll nere till vänster i exceldokumentet där det står “Kör bakgrundsfråga”.

För lagerlagda artiklar fakturerar vi per orderrad.
Kod 040 hämtas för att hämta vikt och beräkna transportkostnaden.
Kod 051 hämtas för att beräkna plockade orderrader.
Kod 180 hämtas för att ta fram dygnslagring för kunderna.

Övrigt:

Krav:

7. Uppdatera sammanfattade priser som ska faktureras leverantörerna

Ansvarig:
FS Regionchef Warehouse

Utförande:
Gå till fliken “Sammanfattning -crossdock” respektive “Sammanfattning -lagerlagt”.
Högerklicka i tabellerna och uppdatera så att nya faktureringsperioden uppdateras.

Övrigt:

Krav:

8. Fakturera i FAS

Ansvarig:
FS Regionchef Warehouse

Utförande:
Fakturera Leap-tjänsterna manuellt i FAS per Leap delivery leverantör.
Övriga tjänster faktureras automatiskt via FAS.

Övrigt:

Krav:

Daglig drift (FLS)

Leveransfrågor
Hur många kartonger/pallar är plockade på denna order

Kundservice
010-2799922
kundservice.frigo.se@frigoscandia.com

Daglig drift

Aviseringar, Inkommande gods, Tidsbokning lossning
031-643010
avisering.gbg@frigoscandia.com

Lagersaldot, Saldoavvikelser, Lagerbok, Nytt kundupplägg (nya artiklar), Frågor kring Returbokningar, Fakturafrågor, Spärr av gods, Spårning, Donation, Destruktion
031-643010
kundtjanstlager.gbg@frigoscandia.com

Orderhantering
031-643010
order.gbg@frigoscandia.com

Jour / Avvikelse

Avvikelser utanför kontorstider Transport
010-2799922
jourinrikes.frigo.se@frigoscandia.com

Reklamation/Claims

Transport
042-178560
frigo.avvikelse.se@frigoscandia.com

Lager
010-2799910
frigo.avvikelse.se@frigoscandia.com

Koordinering

Leveransprecisionsuppföljning/Storhelgsplanering/Masterturlista (Inrikes transporter SE)

0708-643052
magnus.berglund@frigoscandia.com

Artikelregister (Lager)

031-643010
kundtjanstlager.gbg@frigoscandia.com

Prisförfrågningar

Din kommersielle kontakt, alternativt Region- eller lagerchef