Kamerabevakning

Information kamerabevakning

 

Syfte
Syftet är att säkerställa att personuppgifterna som finns registrerade i passagesystem och registreras vid kamerabevakning på Frigoscandia AB behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 och Kamerabevakningslagen 2018:1200.

Berörda
Samtliga anställda och inhyrda genom bemanningsföretag inom Frigoscandia AB, samt externa intressenter som besöker anläggningen berörs.

Beskrivning
Behandlingarna som sker av personuppgifter inom kamerabevakning och passagesystemen stödjer sig på en intresseavvägning där Frigoscandia AB:s ändamål är att spåra gods, förhindra och registrera skador och olyckor, samt förhindra och registrera stöld. Passagesystemen används för närvaroregistrering av personer som befinner sig i byggnaden, och säkerställer in/ut passage till/från byggnader för behöriga personer.

Den här policyn är nära kopplad till Policy för behandling av personuppgifter, DOC-1745 och utöver det som står i den policyn så gäller nedanstående för hantering av personuppgifter i passage- och kamerabevakningssystem:
• Registrerade personuppgifter skall vara lösenordskyddade och enbart tillgängliga för behörig personal.
• Utrustning där personuppgifter registreras skall förvaras i låst utrymme dit enbart behörig personal har tillträde.

Kamerabevakning
• Material får tittas på enligt ovanstående ändamål av behörig person samt enbart granskas i samband med att en utredning inleds efter någon form av incident på aktuell anläggning eller vid service och översyn av kamerasystemet. I händelse av granskning av brott eller stöld skall fackliga representanter kallas och medverka vid granskning.
• Inspelat material skall inte sparas längre tid än nödvändigt. Inspelat material raderas per automatik senast efter 60 dagar, men kan komma att sparas längre tid om det behövs i utredningssyfte.
• All granskning av inspelat material skall journalföras av en för kamerasystemet ansvarig person och finnas tillgängligt för granskning hos denne under minst 12 månader efter att granskningen avslutats. Av journalen skall framgå när filmen har granskats, av vem/vilka den har granskats samt syftet med granskningen
• CCTV servrar skall förvaras i inlåst utrymme där endast behöriga har tillträde. I största möjliga mån bör också clienter förvaras i separat låsta utrymme där endast behöriga kan gå in och granska inspelat material.
• Lokaler eller områden som är kameraövervakade skall vara skyltade. På en översikt ska det framgå vem som är lokalt ägare av CCTV system samt med kameraplaceringar.
• Information skall ges till verksamma fackliga organisationer på arbetsplatsen, innan kamerasystemet/CCTV sätts i bruk.
• Information om tystnadsplikt enligt 22 § i Kamerabevakningslagen (2018:1200) skall delges samtlig personal som tar del av inspelat material.
• Inspelat material får endast lämnas ut till Polis-, Tull- eller Åklagarmyndighet i brottsutredande syfte.

Om det sker någon överträdelse mot ovanstående så skall det rapporteras som en säkerhetsincident i Logit (INC-flödet), enligt gällande rutin DOC-1734.

Kontakta ansvarig vid frågor om vår kamerabevakning