Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Förändring av drivmedelstillägg

Från januari 2022 kommer vi att höja vårt generella drivmedelstillägg för inrikes landtransporter i Sverige från 17,6% till 22,0%

Nedan ger vi er bakgrunden till denna förändring.

Frigoscandias vision är att bli ett klimatpositivt företag. Vi möter också starka krav från omvärlden, inte minst från er kunder, att minska vår klimatbelastning. Vi har därför satt ett ambitiöst strategiskt mål att bli fossilfria under 2025. Vi har påbörjat vår omställning och tankar ökande andelar av de fossilfria bränslen som finns tillgängliga på marknaden, främst HVO100, B100 (RME) och biogas. Frigoscandia har redan idag fossilfri drift på några flöden, i vissa regioner, eller i specifika kunduppdrag. Vår karta kommer successivt byggas ut med fler ”gröna pusselbitar” till en helt grön verksamhet år 2025.

Visionen att bli ett klimatpositivt företag är ett av fundamenten i vår verksamhet. Det är också en viktig faktor för våra kunder i deras val av logistikpartner. Det är endast med gemensamma insatser som vi kan skapa en hållbar transportsektor och bidra till att de globala klimatmålen uppnås. Förändringar i omvärldsfaktorer ändrar inte våra mål, men kan påverka vilka åtgärder vi behöver vidta för att uppnå målen.

En omvärldsförändring som har skett från årsskiftet gäller den s.k. reduktionsplikten för drivmedel, som innebär att biodrivmedel blandas in i bensin och diesel för att sänka koldioxidutsläppen. Den 1 januari 2022 höjdes reduktionen till 7,8 procent för bensin och till 30,5 procent för diesel, se lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20171201-om-reduktion-av-vaxthusgasutslapp_sfs-2017-1201 Se vidare Energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/reduktionsplikt/

Höjningen har direkt fått stora effekter på drivmedelspriserna då leverantörerna har höjt de fossilfria drivmedlen HVO100 med ca 21% och B100 (RME) med ca 11% och den fossila MK1-dieseln med ca 7%. Detta påverkar Frigoscandias drivmedelskostnader kraftigt och vi kan med rådande prisskillnader mellan fossila och fossilfria bränslen inte längre enbart basera det generella drivmedelstillägget på kostnadsutvecklingen för fossil MK1-diesel som vi gjort tidigare. Andelen fossilfria drivmedel är betydande och ökande i vår portfölj, och för att kunna hålla fast vid våra och våra kunders klimatmål måste vi nu börja basera drivmedelstillägget på kostnadsutvecklingen för den faktiska mixen av bränslen vi använder.

Från och med januari 2022 justerar vi därför den underliggande kalkylen för vårt generella drivmedelstillägg till att ta hänsyn till de faktiska bränslen, inklusive biodrivmedel, som tankas i vårt nätverk. Kalkylen kommer att uppdateras på månadsbasis, både avseende mixen av bränslen och prisförändringarna på respektive bränsle. Det innebär också att vi från januari kommer att höja vårt drivmedelstillägg från 17,6% till 22,0%.

Har ni några frågor kring drivmedelstilläget så hör gärna av er på vår mailadress, sales.frigo@frigoscandia.com,  så tar vi kontakt så fort vi kan.

Med vänlig hälsning

David Tornborg

Frigoscandia, Head of Sales