Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Nya spelregler kring svensk biogas

Nya spelregler på väg att grusa grön omställning i redan pressad transportsektor

 

År 2021 placerade Frigoscandia Sveriges största order på biogasdrivna lastbilar. För att öka vår gröna omställningstakt valde vi att diversifiera vår fordonsflotta och satsa stort på en drivmedelstyp som inte bara är fossilfri, utan också bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. Men sedan januari i år har förutsättningarna för vår klimatsatsning försämrats radikalt genom politiska beslut som nu förväntas ge 20 procent högre drivmedelskostnader över en natt.

Framtidens drivmedelsmix?  

Logistikbranschen har länge efterfrågat teknik och drivmedel som kan ersätta den fossila dieseln. En utmaning är att fordonstillverkarnas “gröna motorer” tar tid att utveckla då det krävs olika tekniklösningar för olika bränsletyper. Dessutom behövs massiva investeringar i medföljande infrastruktur, såsom tankstationer. När de nya lösningarna når marknaden, så är de betydligt dyrare i inköp än de konventionella dieselmotorerna. För oss som transportör har valet av fordonsteknik och drivmedel aldrig varit svårare än idag. Att framtidssäkra investeringar i en fordonsbransch i stark utveckling kräver ett mer långsiktigt agerande än någonsin, där stabilitet och förutsägbarhet i prisutveckling på drivmedlen blir avgörande parametrar i investeringsstrategin.

Påbörjad omställning utmanas 

Branschen har under en längre tid använt biobaserade dieselsorter som HVO och RME. De kan tankas i den befintliga fordonsflottan vilket möjliggör ett val av biodiesel i stället för fossil diesel på daglig basis, beroende på pris och tillgång. Reduktionsplikten har snabbat på branschens gröna omställning genom att säkerställa att samtliga aktörer har en miniminivå fossilfritt i tanken. Samtidigt har reduktionsplikten medfört att tillgång och prisutveckling för biobaserade dieselsorter har blivit ansträngd, då utbud och efterfrågan inte är i balans. Tillgången på dessa drivmedel riskerar att minska ytterligare om reduktionsplikten i Europa ökar markant.

Sverige i framkant i biogasproduktion 

Under de senaste åren har Sverige byggt upp inhemsk produktion av biogas, till stor del bestående av lokala förnybara restprodukter som till exempel matavfall. Biogasen kan användas som drivmedel i tunga lastbilar och fordonsindustrin i Sverige har utvecklat förhållandevis kostnadseffektiva fordon anpassade till detta drivmedel. Studier visar att biogas minskar utsläppen av koldioxid med upp till 95 procent jämfört med fossila bränslen, sett ur fordonets livscykelperspektiv. Den inhemska produktionen av biogas ger Sverige ett betydande tillskott till utbudet av drivmedel och är därmed en attraktiv resurs för att säkra stabil tillgång till bränsle.

Långsiktiga spelregler har övergått i osäkerhet  

Sverige har sedan en längre tid haft skattebefrielse på biobränslen genom beslut från EU- kommissionen. Beslutet har endast gällt år för år, men i juni 2020 fick Sverige till stånd ett tioårigt undantag från att beskatta biogas. Säkerheten ökades därmed markant för investeringar i fordon som drivs av biogas, vilket möjliggjorde att fler aktörer vågade ta steget mot mer storskaliga satsningar på fossilfria transporter.

I januari 2023 ändrades plötsligt förutsättningarna radikalt. Då fastställdes en dom från EU-domstolen att ogiltigförklara undantaget från att beskatta biogas. Detta väntas resultera i upp emot 20 procents prisökning på biogas. Just nu pågår ett febrilt arbete med att beräkna kostnadspåverkan för befintlig fordonsflotta och kommande investeringar till följd av detta beslut, samt effekterna av skatten hela vägen ut till konsumentledet.

Uppenbar risk att den gröna omställningen nu saktar in 

I logistikbranschen är vi vana vid att hantera utmaningar och att leva med små marginaler. Men när långsiktiga beslut, kritiska för vår gröna omställning, ändras med oerhört kort varsel, prövas inte bara aktörer med högt ställda klimatmål, utan också hela samhällets totala omställning mot fossilfrihet.

En historiskt konservativ bransch är under en väldigt positiv omstöpning, där innovationskraften är mer närvarande än någonsin. Logistikbranschen och dess kunder har bestämt sig för att ställa om till fossilfria transporter men utmanas i detta beslut av ett mycket kortsiktigt politiskt klimat som inte understödjer långsiktiga gröna investeringar.

I dagarna ska vi genomföra årets upphandling av de lastbilar som ska trafikera vägarna från 2025 och framåt. Frågan om vi även denna gång kan slå rekord i antalet beställda biogasbilar riskerar nu att behöva besvaras med ett ”nej”. Att tvingas basera vår investeringsstrategi på närmast lotteriliknande förhållanden, är lika märkligt som det låter.